LiaMort, teksty z marca 2012 roku

11 tekstów z mar­ca 2012 ro­ku – auto­rem jest LiaMort.

Cza­sem trze­ba uchy­lić drzwi, by wyjść przez okno. 

myśl
zebrała 76 fiszek • 25 marca 2012, 13:13

Lis­ty życia cza­sem wra­cają wciąż zamknięte. 

myśl
zebrała 74 fiszki • 23 marca 2012, 13:44

Stoi w miej­scu, co doń przylega. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 21 marca 2012, 22:10

Ciągnięci przez życie, przy­wiąza­ni do dna. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 20 marca 2012, 22:22

Ot­warci na in­nych za­mykają się od środka.

Dedykowane. 

myśl
zebrała 69 fiszek • 19 marca 2012, 13:44

Zwa­lając winę łat­wo się przygnieść

myśl
zebrała 76 fiszek • 17 marca 2012, 14:45

Za mało nas w sobie. 

myśl
zebrała 87 fiszek • 14 marca 2012, 23:06

***

Gdzieś o półno­cy mu­zyka gra
W tle gwiazd wieje wiatr
Usłanych z szczęścia kart
Do­mek znów roz­sy­pał się.

O półno­cy zat­rzy­mał się czas
W tle roz­padł się cały świat
Na sce­nie sztu­ka wciąż gra
Os­tatnie przedstawienie.

W noc­nej ciszy roz­legł się dźwięk
W krzy­ku przy­pomi­nający płacz
Gdzieś o półno­cy mu­zyka gra
Me­lodię nieistnienia. 

wiersz
zebrał 44 fiszki • 12 marca 2012, 16:00

...coś cennego.

Zab­ra­li mi mo­je miejsce,
przew­rotnie do­mem nazwane.
Zos­ta­wiłam tam swo­je serce,
wie­cznej miłości oddane.

Zburzy­li wszys­tkie mury
bu­dow­li z kamienia.
Po­zos­tały pus­te dziury
nieświado­me istnienia.

Uczy­nili obojętną
na in­ne krzyw­dy i rany.
Od­cisnęli ślad piętna,
burząc ra­dości ściany.

Zab­ra­li coś cennego
z nadzieją odzyskania.
Zab­ra­li coś mo­jego
z cier­pieniem pożegnania.
 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 8 marca 2012, 21:09

Oder­wa­ne myśli roz­ry­wają ra­ny nies­pełnionych marzeń. 

myśl
zebrała 81 fiszek • 7 marca 2012, 22:56

LiaMort

Z każdym słowem piszę własną chwilę.

Zeszyty
 • Cytaty. – Myśli, które przychodzą gro­madą, to motłoch. Dob­re myśli po­jawiają się w małym gro­nie. Ge­nial­ne myśli przychodzą sa­me.

 • Dotknęło mnie.  – I mo­je ka­mien­ne ser­ce. ;) 

 • Głębia wyjątkowości. – Każda myśl ma głębie. Zmierz ją.

 • Gra słów. – Nie sztuką w słowa zag­rać, kun­sztem z ni­mi wyg­rać.

 • Haiku. – ;) 

 • Inteligencja ponadczasowa. – Być in­te­ligen­tnym, to bar­dzo męczące.

 • Jesiennie. – O szy­by deszcz dzwo­ni, deszcz dzwo­ni je­sien­ny i pluszcze jed­na­ki, miaro­wy, niez­mien­ny.

 • Marzenia. – Marze­nia ból za­dały, marze­nia się zes­tarzały.

 • Miłość. – Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­las­ku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­se­li się z prawdą.

 • My, kobiety. – Nig­dy nie można oz­naczyć z pew­nością, gdzie się w ko­biecie anioł kończy, a diabeł poczy­na.

 • Myśli. – Każda myśl ma swoją war­tość.

 • Nadzieja. – Marze­nie o czymś niep­raw­do­po­dob­nym ma swoją nazwę. Na­zy­wa­my je nadzieją.

 • Napiszcie coś sami. – Pla­giaty itp.

 • Nieobliczalność matematyczna. – Te­mu, kto nie zna ma­tema­tyki, trud­no spos­trzec głębo­kie piękno przy­rody.

 • Piękno nieskomplikowane. – Gdy ktoś zaczy­na żyć co­raz głębiej, wewnątrz siebie sa­mego, żyje też prościej na zewnątrz. Nies­te­ty, pros­te życie nie zaw­sze niesie ze sobą głębię.

 • Prawdy życia. – Te cieka­we.

 • Przyjaźń. – Nie skar­by są przy­ja­ciółmi, ale przy­ja­ciel skar­bem

 • Ta inna płeć. – To my rodzi­my mężczyzn o moc­nych dłoniach nie z uśmie­chu lecz z bólu i ziemi...

 • Tak... po prostu. – Ważne słowa.

 • Wiersze. – Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za prze­cin­kiem.

 • Wiosennie. – Gdzie kwit­nie kwiat- mu­si być wios­na, a gdzie jest wios­na - wszys­tko wkrótce zak­witnie.

 • Zabawne doskonałości. – Dos­ko­nałość osiąga się nie wte­dy, kiedy nie można już nic do­dać, ale kiedy nie można nic ująć.

 • Zimowo. – Śnieg jest tak cichy, miękki i zim­ny, jak obojętność ludzi.

 • Życie. – W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 17:13silvershadow sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

przedwczoraj, 20:56yestem sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

przedwczoraj, 20:47LiaMort sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

przedwczoraj, 20:36yestem sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

przedwczoraj, 19:54LiaMort sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

przedwczoraj, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

przedwczoraj, 17:33LiaMort do­dał no­wy tek­st Niektóre dni są do [...]

21 listopada 2018, 20:29LiaMort sko­men­to­wał tek­st Upijam się życiem za­nurzo­nymw [...]

21 listopada 2018, 08:15onejka sko­men­to­wał tek­st Upijam się życiem za­nurzo­nymw [...]

21 listopada 2018, 08:15onejka sko­men­to­wał tek­st Do wszys­tkiego można się [...]