LiaMort

1432 teksty – auto­rem jest LiaMort.

Czas nie liczy szczęśli­wych, gdy tyka. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 października 2016, 22:59

I w lep­szych snach tkają się koszmary.

ni­ci jak ze wspomnień. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 października 2016, 22:36

Bo naj­piękniej­sze ka­wałki życia to te, gdzie wy­bija się mu­zyka współistnienia. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 19 października 2016, 21:43

Nie gaś nadziei na życie, która w in­nych się tli. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 14 października 2016, 11:27

By nie wyjść po­za na­wias, biorę się w cudzysłów. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 12 października 2016, 23:49

Ciężko ściągnąć maskę, która przyk­leiła się do twarzy. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 9 października 2016, 20:08

Pod kas­kadą obojętności spływa żal. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 października 2016, 18:53

Przy­bici gwoźdzmi włas­ne­go życia ot­wiera­my wieko od trumny. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 października 2016, 20:52

Sa­mot­na jest łza spływająca w krop­lach deszczu. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 5 października 2016, 17:15

Nie jes­tem każdym we wszyscy

myśl
zebrała 8 fiszek • 3 października 2016, 21:56

LiaMort

Z każdym słowem piszę własną chwilę.

Zeszyty
 • Cytaty. – Myśli, które przychodzą gro­madą, to motłoch. Dob­re myśli po­jawiają się w małym gro­nie. Ge­nial­ne myśli przychodzą sa­me.

 • Dotknęło mnie.  – I mo­je ka­mien­ne ser­ce. ;) 

 • Głębia wyjątkowości. – Każda myśl ma głębie. Zmierz ją.

 • Gra słów. – Nie sztuką w słowa zag­rać, kun­sztem z ni­mi wyg­rać.

 • Haiku. – ;) 

 • Inteligencja ponadczasowa. – Być in­te­ligen­tnym, to bar­dzo męczące.

 • Jesiennie. – O szy­by deszcz dzwo­ni, deszcz dzwo­ni je­sien­ny i pluszcze jed­na­ki, miaro­wy, niez­mien­ny.

 • Marzenia. – Marze­nia ból za­dały, marze­nia się zes­tarzały.

 • Miłość. – Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­las­ku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­se­li się z prawdą.

 • My, kobiety. – Nig­dy nie można oz­naczyć z pew­nością, gdzie się w ko­biecie anioł kończy, a diabeł poczy­na.

 • Myśli. – Każda myśl ma swoją war­tość.

 • Nadzieja. – Marze­nie o czymś niep­raw­do­po­dob­nym ma swoją nazwę. Na­zy­wa­my je nadzieją.

 • Napiszcie coś sami. – Pla­giaty itp.

 • Nieobliczalność matematyczna. – Te­mu, kto nie zna ma­tema­tyki, trud­no spos­trzec głębo­kie piękno przy­rody.

 • Piękno nieskomplikowane. – Gdy ktoś zaczy­na żyć co­raz głębiej, wewnątrz siebie sa­mego, żyje też prościej na zewnątrz. Nies­te­ty, pros­te życie nie zaw­sze niesie ze sobą głębię.

 • Prawdy życia. – Te cieka­we.

 • Przyjaźń. – Nie skar­by są przy­ja­ciółmi, ale przy­ja­ciel skar­bem

 • Ta inna płeć. – To my rodzi­my mężczyzn o moc­nych dłoniach nie z uśmie­chu lecz z bólu i ziemi...

 • Tak... po prostu. – Ważne słowa.

 • Wiersze. – Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za prze­cin­kiem.

 • Wiosennie. – Gdzie kwit­nie kwiat- mu­si być wios­na, a gdzie jest wios­na - wszys­tko wkrótce zak­witnie.

 • Zabawne doskonałości. – Dos­ko­nałość osiąga się nie wte­dy, kiedy nie można już nic do­dać, ale kiedy nie można nic ująć.

 • Zimowo. – Śnieg jest tak cichy, miękki i zim­ny, jak obojętność ludzi.

 • Życie. – W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

LiaMort

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

przedwczoraj, 17:09LiaMort sko­men­to­wał tek­st Gubimy własną formę, przy­bierając [...]

przedwczoraj, 00:02Cris sko­men­to­wał tek­st I w lep­szych snach [...]

21 października 2016, 23:11yestem sko­men­to­wał tek­st I w lep­szych snach [...]

21 października 2016, 23:08LiaMort sko­men­to­wał tek­st I w lep­szych snach [...]

21 października 2016, 23:04yestem sko­men­to­wał tek­st I w lep­szych snach [...]

21 października 2016, 23:00LiaMort sko­men­to­wał tek­st I w lep­szych snach [...]

21 października 2016, 22:56yestem sko­men­to­wał tek­st I w lep­szych snach [...]

21 października 2016, 16:37LiaMort sko­men­to­wał tek­st nie łez diamen­ty [...]

19 października 2016, 23:06LiaMort sko­men­to­wał tek­st Bo naj­piękniej­sze ka­wałki życia [...]

19 października 2016, 23:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Bo naj­piękniej­sze ka­wałki życia [...]