LiaMort

1556 tekstów – auto­rem jest LiaMort.

Gu­bimy się, nie mogąc się odnaleźć. 

myśl
zebrała 9 fiszek • wczoraj, 22:18

Bu­jamy się, bo życie to nie przelewki. 

myśl
zebrała 8 fiszek • wczoraj, 22:13

Pop­chnięci po­za krawędź człowie­czeństwa toną we włas­nym ja. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 maja 2017, 23:49

Zważ na słowa, łat­wo się ni­mi przygnieść. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 maja 2017, 22:16

A gdy­by tak
zam­knąć się na świat
z kluczem w środku. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 18 maja 2017, 21:23

Dłonie słowem dot­knięte mus­kają wargi. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 maja 2017, 18:58

Nie mają czym do­solić, Ci co dużo pieprzą.

ta­nia zupa. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 maja 2017, 10:50

Uchy­liłeś mi nieba, życie,  urządzając piekło na ziemi. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 maja 2017, 10:46

Jes­tem dob­ra w te kloc­ki, wciąż zbieram LEGO.

bu­dując się na słowie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 maja 2017, 00:11

Ko­rona z głowy ci nie spad­nie, dopóki się nie przechylisz.

księżniczką być. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 maja 2017, 00:10

LiaMort

Z każdym słowem piszę własną chwilę.

Zeszyty
 • Cytaty. – Myśli, które przychodzą gro­madą, to motłoch. Dob­re myśli po­jawiają się w małym gro­nie. Ge­nial­ne myśli przychodzą sa­me.

 • Dotknęło mnie.  – I mo­je ka­mien­ne ser­ce. ;) 

 • Głębia wyjątkowości. – Każda myśl ma głębie. Zmierz ją.

 • Gra słów. – Nie sztuką w słowa zag­rać, kun­sztem z ni­mi wyg­rać.

 • Haiku. – ;) 

 • Inteligencja ponadczasowa. – Być in­te­ligen­tnym, to bar­dzo męczące.

 • Jesiennie. – O szy­by deszcz dzwo­ni, deszcz dzwo­ni je­sien­ny i pluszcze jed­na­ki, miaro­wy, niez­mien­ny.

 • Marzenia. – Marze­nia ból za­dały, marze­nia się zes­tarzały.

 • Miłość. – Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­las­ku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­se­li się z prawdą.

 • My, kobiety. – Nig­dy nie można oz­naczyć z pew­nością, gdzie się w ko­biecie anioł kończy, a diabeł poczy­na.

 • Myśli. – Każda myśl ma swoją war­tość.

 • Nadzieja. – Marze­nie o czymś niep­raw­do­po­dob­nym ma swoją nazwę. Na­zy­wa­my je nadzieją.

 • Napiszcie coś sami. – Pla­giaty itp.

 • Nieobliczalność matematyczna. – Te­mu, kto nie zna ma­tema­tyki, trud­no spos­trzec głębo­kie piękno przy­rody.

 • Piękno nieskomplikowane. – Gdy ktoś zaczy­na żyć co­raz głębiej, wewnątrz siebie sa­mego, żyje też prościej na zewnątrz. Nies­te­ty, pros­te życie nie zaw­sze niesie ze sobą głębię.

 • Prawdy życia. – Te cieka­we.

 • Przyjaźń. – Nie skar­by są przy­ja­ciółmi, ale przy­ja­ciel skar­bem

 • Ta inna płeć. – To my rodzi­my mężczyzn o moc­nych dłoniach nie z uśmie­chu lecz z bólu i ziemi...

 • Tak... po prostu. – Ważne słowa.

 • Wiersze. – Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za prze­cin­kiem.

 • Wiosennie. – Gdzie kwit­nie kwiat- mu­si być wios­na, a gdzie jest wios­na - wszys­tko wkrótce zak­witnie.

 • Zabawne doskonałości. – Dos­ko­nałość osiąga się nie wte­dy, kiedy nie można już nic do­dać, ale kiedy nie można nic ująć.

 • Zimowo. – Śnieg jest tak cichy, miękki i zim­ny, jak obojętność ludzi.

 • Życie. – W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 16:09yestem sko­men­to­wał tek­st Gubimy się, nie mogąc [...]

dzisiaj, 14:22Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Gubimy się, nie mogąc [...]

dzisiaj, 10:12LiaMort sko­men­to­wał tek­st Gubimy się, nie mogąc [...]

dzisiaj, 09:21Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Gubimy się, nie mogąc [...]

dzisiaj, 08:23LiaMort sko­men­to­wał tek­st Gubimy się, nie mogąc [...]

dzisiaj, 06:16Evulka sko­men­to­wał tek­st Gubimy się, nie mogąc [...]

19 maja 2017, 10:32Naja sko­men­to­wał tek­st A gdy­by tak zam­knąć się [...]

18 maja 2017, 22:26yestem sko­men­to­wał tek­st Zważ na słowa, łat­wo [...]

18 maja 2017, 22:26yestem sko­men­to­wał tek­st A gdy­by tak zam­knąć się [...]

18 maja 2017, 22:23yestem sko­men­to­wał tek­st Dłonie słowem dot­knięte mus­kają [...]