LiaMort

1536 tekstów – auto­rem jest LiaMort.

Pot­ra­fią do­piec, mający formę. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 18 kwietnia 2017, 08:43

Nie kłam kochając. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 kwietnia 2017, 22:48

Zwykłym przep­raszam nie da się wy­mazać dot­kli­wych słów. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 kwietnia 2017, 22:46

Wesołych Świąt...

Pi­san­ki płat­ka­mi zdobione
z ma­lowa­nego życia.
Na drze­wach wiszą
wiat­rem poruszane.

Królik so­bie kica
w śniegu po pachy,
roz­nosząc prezenty
pośliznął się na lodzie.

Ba­ranek od rana
śpiewa Alleluja,
głos mu się zaciął
zastąpiła go kura.

Biegają kurczaki
wodą polewane,
czas świąt nad­szedł
ba­wimy się dalej.

Ra­dos­ny uśmiech
niech z twarzy nie schodzi,
w tym zi­mowym dniu
ciepło rodzin­ne og­rze­wa duszę.

życzę Ja. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 16 kwietnia 2017, 08:56

Oszczędza­my na życiu, by się nie zmarnowało.

na­leży spożyć do... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 kwietnia 2017, 12:08

A za ok­na­mi deszcz,
ser­ca wciąż zmoknięte
ciężko wysuszyć. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 kwietnia 2017, 11:46

Zapomniany list.

Zna­lazłam sta­re listy
na ro­gach pogniecione.

Pla­my po kawie
jeszcze nie wyschły
jak wspom­nienia o Tobie.

Słowa nies­pi­sanej tęskno­ty
wciąż tłuczą się po głowie.

Czy ty­le kosztu­je przyjaźń?

La­ta rozłąki na wyb­lakłym papierze,
w długo­pisie wys­chnięty tusz,
wy­razy już nie opo­wiadają o Tobie,
w ko­per­cie zalęgł się kurz. 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 11 kwietnia 2017, 12:44

Prze­sadzam, bo kwiat­ki rosną.

nar­cy­zem być 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 kwietnia 2017, 09:27

Utar­ta do po­wie­rzchni skro­bię o głębie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 kwietnia 2017, 09:10

Nie gaś mnie słowem o którym milczysz. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 8 kwietnia 2017, 16:16

LiaMort

Z każdym słowem piszę własną chwilę.

Zeszyty
 • Cytaty. – Myśli, które przychodzą gro­madą, to motłoch. Dob­re myśli po­jawiają się w małym gro­nie. Ge­nial­ne myśli przychodzą sa­me.

 • Dotknęło mnie.  – I mo­je ka­mien­ne ser­ce. ;) 

 • Głębia wyjątkowości. – Każda myśl ma głębie. Zmierz ją.

 • Gra słów. – Nie sztuką w słowa zag­rać, kun­sztem z ni­mi wyg­rać.

 • Haiku. – ;) 

 • Inteligencja ponadczasowa. – Być in­te­ligen­tnym, to bar­dzo męczące.

 • Jesiennie. – O szy­by deszcz dzwo­ni, deszcz dzwo­ni je­sien­ny i pluszcze jed­na­ki, miaro­wy, niez­mien­ny.

 • Marzenia. – Marze­nia ból za­dały, marze­nia się zes­tarzały.

 • Miłość. – Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­las­ku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­se­li się z prawdą.

 • My, kobiety. – Nig­dy nie można oz­naczyć z pew­nością, gdzie się w ko­biecie anioł kończy, a diabeł poczy­na.

 • Myśli. – Każda myśl ma swoją war­tość.

 • Nadzieja. – Marze­nie o czymś niep­raw­do­po­dob­nym ma swoją nazwę. Na­zy­wa­my je nadzieją.

 • Napiszcie coś sami. – Pla­giaty itp.

 • Nieobliczalność matematyczna. – Te­mu, kto nie zna ma­tema­tyki, trud­no spos­trzec głębo­kie piękno przy­rody.

 • Piękno nieskomplikowane. – Gdy ktoś zaczy­na żyć co­raz głębiej, wewnątrz siebie sa­mego, żyje też prościej na zewnątrz. Nies­te­ty, pros­te życie nie zaw­sze niesie ze sobą głębię.

 • Prawdy życia. – Te cieka­we.

 • Przyjaźń. – Nie skar­by są przy­ja­ciółmi, ale przy­ja­ciel skar­bem

 • Ta inna płeć. – To my rodzi­my mężczyzn o moc­nych dłoniach nie z uśmie­chu lecz z bólu i ziemi...

 • Tak... po prostu. – Ważne słowa.

 • Wiersze. – Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za prze­cin­kiem.

 • Wiosennie. – Gdzie kwit­nie kwiat- mu­si być wios­na, a gdzie jest wios­na - wszys­tko wkrótce zak­witnie.

 • Zabawne doskonałości. – Dos­ko­nałość osiąga się nie wte­dy, kiedy nie można już nic do­dać, ale kiedy nie można nic ująć.

 • Zimowo. – Śnieg jest tak cichy, miękki i zim­ny, jak obojętność ludzi.

 • Życie. – W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

18 kwietnia 2017, 22:21LiaMort sko­men­to­wał tek­st Nie kłam kochając.  

18 kwietnia 2017, 22:18yestem sko­men­to­wał tek­st Nie kłam kochając.  

18 kwietnia 2017, 22:16yestem sko­men­to­wał tek­st Potrafią do­piec, mający formę.  

18 kwietnia 2017, 16:16natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Potrafią do­piec, mający formę.  

18 kwietnia 2017, 16:06LiaMort sko­men­to­wał tek­st Potrafią do­piec, mający formę.  

18 kwietnia 2017, 12:03onejka sko­men­to­wał tek­st Potrafią do­piec, mający formę.  

18 kwietnia 2017, 11:55fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zwykłym przep­raszam nie da [...]

18 kwietnia 2017, 11:07natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Potrafią do­piec, mający formę.  

18 kwietnia 2017, 10:08LiaMort sko­men­to­wał tek­st Potrafią do­piec, mający formę.  

18 kwietnia 2017, 09:51piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nie kłam kochając.