LiaMort

1460 tekstów – auto­rem jest LiaMort.

Nie od­ległości nas dzielą, lecz ludzie po­między nimi. 

myśl
zebrała 7 fiszek • przedwczoraj, 22:22

Z pamiętnika już nie nastolatki.

Żyjąc po­między jed­nym, a dru­gim od­dechem, umieram z każdym bez­dechem. Płonące płuca wal­czą o ko­lej­ny skra­wek po­wiet­rza. Bijące ser­ce nie wie czy ma jeszcze raz za­bić obojętność. Umysł wciąż za­daję to samo [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 7 grudnia 2016, 00:22

Za mało w nas jut­ra, które nie żyje wczoraj. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 grudnia 2016, 12:35

Cza­sami życie jest błędem, który sta­ramy się naprawić.

rzycie 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 listopada 2016, 22:27

Chwi­le prze­pełnione szczęściem wy­pełniają pustkę. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 listopada 2016, 19:20

Z każdą ko­lejną kar­tką za­pomi­nam się w sobie.

in­na rzeczywistość 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 listopada 2016, 03:44

Za­pada (się) w pa­mięć to, co nie udźwignione. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 22 listopada 2016, 23:30

Jak z tym żyć nie po­wie­dział nikt. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 21 listopada 2016, 23:42

Na tym niebie wciąż bra­kuje gwiazd.

pochmur­ne życie. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 20 listopada 2016, 15:37

Nie jes­tem światłem, nie trze­ba mnie gasić.

ludzkie kontakty 

myśl
zebrała 16 fiszek • 20 listopada 2016, 11:45

LiaMort

Z każdym słowem piszę własną chwilę.

Zeszyty
 • Cytaty. – Myśli, które przychodzą gro­madą, to motłoch. Dob­re myśli po­jawiają się w małym gro­nie. Ge­nial­ne myśli przychodzą sa­me.

 • Dotknęło mnie.  – I mo­je ka­mien­ne ser­ce. ;) 

 • Głębia wyjątkowości. – Każda myśl ma głębie. Zmierz ją.

 • Gra słów. – Nie sztuką w słowa zag­rać, kun­sztem z ni­mi wyg­rać.

 • Haiku. – ;) 

 • Inteligencja ponadczasowa. – Być in­te­ligen­tnym, to bar­dzo męczące.

 • Jesiennie. – O szy­by deszcz dzwo­ni, deszcz dzwo­ni je­sien­ny i pluszcze jed­na­ki, miaro­wy, niez­mien­ny.

 • Marzenia. – Marze­nia ból za­dały, marze­nia się zes­tarzały.

 • Miłość. – Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­las­ku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­se­li się z prawdą.

 • My, kobiety. – Nig­dy nie można oz­naczyć z pew­nością, gdzie się w ko­biecie anioł kończy, a diabeł poczy­na.

 • Myśli. – Każda myśl ma swoją war­tość.

 • Nadzieja. – Marze­nie o czymś niep­raw­do­po­dob­nym ma swoją nazwę. Na­zy­wa­my je nadzieją.

 • Napiszcie coś sami. – Pla­giaty itp.

 • Nieobliczalność matematyczna. – Te­mu, kto nie zna ma­tema­tyki, trud­no spos­trzec głębo­kie piękno przy­rody.

 • Piękno nieskomplikowane. – Gdy ktoś zaczy­na żyć co­raz głębiej, wewnątrz siebie sa­mego, żyje też prościej na zewnątrz. Nies­te­ty, pros­te życie nie zaw­sze niesie ze sobą głębię.

 • Prawdy życia. – Te cieka­we.

 • Przyjaźń. – Nie skar­by są przy­ja­ciółmi, ale przy­ja­ciel skar­bem

 • Ta inna płeć. – To my rodzi­my mężczyzn o moc­nych dłoniach nie z uśmie­chu lecz z bólu i ziemi...

 • Tak... po prostu. – Ważne słowa.

 • Wiersze. – Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za prze­cin­kiem.

 • Wiosennie. – Gdzie kwit­nie kwiat- mu­si być wios­na, a gdzie jest wios­na - wszys­tko wkrótce zak­witnie.

 • Zabawne doskonałości. – Dos­ko­nałość osiąga się nie wte­dy, kiedy nie można już nic do­dać, ale kiedy nie można nic ująć.

 • Zimowo. – Śnieg jest tak cichy, miękki i zim­ny, jak obojętność ludzi.

 • Życie. – W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

LiaMort

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 17:17LiaMort sko­men­to­wał tek­st Nie od­ległości nas dzielą, [...]

wczoraj, 12:22yestem sko­men­to­wał tek­st Nie od­ległości nas dzielą, [...]

przedwczoraj, 23:25Cris sko­men­to­wał tek­st Nie od­ległości nas dzielą, [...]

6 grudnia 2016, 23:56LiaMort sko­men­to­wał tek­st (...)

5 grudnia 2016, 10:07LiaMort sko­men­to­wał tek­st Za mało w nas [...]

4 grudnia 2016, 16:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Za mało w nas [...]

4 grudnia 2016, 12:39LiaMort sko­men­to­wał tek­st Za mało w nas [...]

4 grudnia 2016, 12:37nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Za mało w nas [...]

29 listopada 2016, 01:38Krio sko­men­to­wał tek­st Czasami życie jest błędem, [...]

28 listopada 2016, 13:49LiaMort sko­men­to­wał tek­st Czasami życie jest błędem, [...]