LiaMort

1647 tekstów – auto­rem jest LiaMort.

Co­raz ciężej pod­nieść się po­między po­wieka­mi świata. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 lutego 2018, 18:44

Mówiąc prawdę, słuchając kłamiesz.

głuchy telefon. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 lutego 2018, 19:33

By­wają dni niet­knięte obecnością. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 16 lutego 2018, 21:37

Choć post wskazany,
to nie na tu­lipa­ny,
wa­len­tynko­wy dzień. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 lutego 2018, 12:16

Można mnie za­giąć ale ciężko wyprostować.

skrzy­wionym być. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 13 lutego 2018, 23:15

Ludzie pną się w górę nie wiedząc jak wygląda dół. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 8 lutego 2018, 20:41

Niektórzy nie wiedzą o co chodzi z życiem, dopóki się go nie puszczą. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 8 lutego 2018, 19:11

Po­sypał się świat płat­ka­mi niewinności. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 5 lutego 2018, 19:56

W życiu pod­sta­wią ci nogę, nie py­tając o rozmiar. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 29 stycznia 2018, 23:16

Bądź dob­rym słowem, życie, na każdy czas. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 stycznia 2018, 04:57

LiaMort

Z każdym słowem piszę własną chwilę.

Zeszyty
 • Cytaty. – Myśli, które przychodzą gro­madą, to motłoch. Dob­re myśli po­jawiają się w małym gro­nie. Ge­nial­ne myśli przychodzą sa­me.

 • Dotknęło mnie.  – I mo­je ka­mien­ne ser­ce. ;) 

 • Głębia wyjątkowości. – Każda myśl ma głębie. Zmierz ją.

 • Gra słów. – Nie sztuką w słowa zag­rać, kun­sztem z ni­mi wyg­rać.

 • Haiku. – ;) 

 • Inteligencja ponadczasowa. – Być in­te­ligen­tnym, to bar­dzo męczące.

 • Jesiennie. – O szy­by deszcz dzwo­ni, deszcz dzwo­ni je­sien­ny i pluszcze jed­na­ki, miaro­wy, niez­mien­ny.

 • Marzenia. – Marze­nia ból za­dały, marze­nia się zes­tarzały.

 • Miłość. – Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­las­ku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­se­li się z prawdą.

 • My, kobiety. – Nig­dy nie można oz­naczyć z pew­nością, gdzie się w ko­biecie anioł kończy, a diabeł poczy­na.

 • Myśli. – Każda myśl ma swoją war­tość.

 • Nadzieja. – Marze­nie o czymś niep­raw­do­po­dob­nym ma swoją nazwę. Na­zy­wa­my je nadzieją.

 • Napiszcie coś sami. – Pla­giaty itp.

 • Nieobliczalność matematyczna. – Te­mu, kto nie zna ma­tema­tyki, trud­no spos­trzec głębo­kie piękno przy­rody.

 • Piękno nieskomplikowane. – Gdy ktoś zaczy­na żyć co­raz głębiej, wewnątrz siebie sa­mego, żyje też prościej na zewnątrz. Nies­te­ty, pros­te życie nie zaw­sze niesie ze sobą głębię.

 • Prawdy życia. – Te cieka­we.

 • Przyjaźń. – Nie skar­by są przy­ja­ciółmi, ale przy­ja­ciel skar­bem

 • Ta inna płeć. – To my rodzi­my mężczyzn o moc­nych dłoniach nie z uśmie­chu lecz z bólu i ziemi...

 • Tak... po prostu. – Ważne słowa.

 • Wiersze. – Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za prze­cin­kiem.

 • Wiosennie. – Gdzie kwit­nie kwiat- mu­si być wios­na, a gdzie jest wios­na - wszys­tko wkrótce zak­witnie.

 • Zabawne doskonałości. – Dos­ko­nałość osiąga się nie wte­dy, kiedy nie można już nic do­dać, ale kiedy nie można nic ująć.

 • Zimowo. – Śnieg jest tak cichy, miękki i zim­ny, jak obojętność ludzi.

 • Życie. – W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

22 lutego 2018, 18:44LiaMort do­dał no­wy tek­st Coraz ciężej pod­nieść się [...]

20 lutego 2018, 21:38danioł sko­men­to­wał tek­st Mówiąc prawdę,słuchając kłamiesz. głuchy te­lefon.  

18 lutego 2018, 22:17rafsko90 sko­men­to­wał tek­st Można mnie za­giąć ale [...]

18 lutego 2018, 00:04yestem sko­men­to­wał tek­st Mówiąc prawdę,słuchając kłamiesz. głuchy te­lefon.  

17 lutego 2018, 19:44Papużka sko­men­to­wał tek­st Mówiąc prawdę,słuchając kłamiesz. głuchy te­lefon.  

17 lutego 2018, 19:33LiaMort do­dał no­wy tek­st Mówiąc prawdę,słuchając kłamiesz. głuchy te­lefon.  

17 lutego 2018, 13:56yestem sko­men­to­wał tek­st Bywają dni niet­knięte obec­nością.  

17 lutego 2018, 11:42zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Bywają dni niet­knięte obec­nością.  

17 lutego 2018, 11:39yestem sko­men­to­wał tek­st Bywają dni niet­knięte obec­nością.  

17 lutego 2018, 10:49zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Bywają dni niet­knięte obec­nością.