LiaMort

1405 tekstów – auto­rem jest LiaMort.

Po­suń się na życie, niech nie zaj­mu­je miejsca. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 20:45

Lus­tro pełne wspom­nień od­bi­ja nas w sobie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • przedwczoraj, 18:36

Nie ku­puję się tych, co sprze­dają Ciebie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 sierpnia 2016, 21:58

Kochać to dbać o miłość własną. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 16 sierpnia 2016, 23:47

Choć bojąc się te­go, co przy­niesie życie, wy­ciąga­my po­kor­nie ręce. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 sierpnia 2016, 23:41

Myśla­mi zgłębiam siebie wy­pełniając pustkę. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 sierpnia 2016, 23:33

Z ciężkim ser­ce trud­niej się podnieść.

na ko­lanach wciąż. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 13 sierpnia 2016, 21:19

Życie to od­dział zam­knięty, w którym pełno ludzi bez klamek. 

myśl dnia z 11 sierpnia 2016 roku
zebrała 12 fiszek • 10 sierpnia 2016, 18:16

I w pięknych snach budzą się koszmary. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 9 sierpnia 2016, 18:47

Mówi­li niżej upaść się nie da, wy­kopałam dół. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 5 sierpnia 2016, 00:00

LiaMort

Z każdym słowem piszę własną chwilę.

Zeszyty
 • Cytaty. – Myśli, które przychodzą gro­madą, to motłoch. Dob­re myśli po­jawiają się w małym gro­nie. Ge­nial­ne myśli przychodzą sa­me.

 • Dotknęło mnie.  – I mo­je ka­mien­ne ser­ce. ;) 

 • Głębia wyjątkowości. – Każda myśl ma głębie. Zmierz ją.

 • Gra słów. – Nie sztuką w słowa zag­rać, kun­sztem z ni­mi wyg­rać.

 • Haiku. – ;) 

 • Inteligencja ponadczasowa. – Być in­te­ligen­tnym, to bar­dzo męczące.

 • Jesiennie. – O szy­by deszcz dzwo­ni, deszcz dzwo­ni je­sien­ny i pluszcze jed­na­ki, miaro­wy, niez­mien­ny.

 • Marzenia. – Marze­nia ból za­dały, marze­nia się zes­tarzały.

 • Miłość. – Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­las­ku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­se­li się z prawdą.

 • My, kobiety. – Nig­dy nie można oz­naczyć z pew­nością, gdzie się w ko­biecie anioł kończy, a diabeł poczy­na.

 • Myśli. – Każda myśl ma swoją war­tość.

 • Nadzieja. – Marze­nie o czymś niep­raw­do­po­dob­nym ma swoją nazwę. Na­zy­wa­my je nadzieją.

 • Napiszcie coś sami. – Pla­giaty itp.

 • Nieobliczalność matematyczna. – Te­mu, kto nie zna ma­tema­tyki, trud­no spos­trzec głębo­kie piękno przy­rody.

 • Piękno nieskomplikowane. – Gdy ktoś zaczy­na żyć co­raz głębiej, wewnątrz siebie sa­mego, żyje też prościej na zewnątrz. Nies­te­ty, pros­te życie nie zaw­sze niesie ze sobą głębię.

 • Prawdy życia. – Te cieka­we.

 • Przyjaźń. – Nie skar­by są przy­ja­ciółmi, ale przy­ja­ciel skar­bem

 • Ta inna płeć. – To my rodzi­my mężczyzn o moc­nych dłoniach nie z uśmie­chu lecz z bólu i ziemi...

 • Tak... po prostu. – Ważne słowa.

 • Wiersze. – Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za prze­cin­kiem.

 • Wiosennie. – Gdzie kwit­nie kwiat- mu­si być wios­na, a gdzie jest wios­na - wszys­tko wkrótce zak­witnie.

 • Zabawne doskonałości. – Dos­ko­nałość osiąga się nie wte­dy, kiedy nie można już nic do­dać, ale kiedy nie można nic ująć.

 • Zimowo. – Śnieg jest tak cichy, miękki i zim­ny, jak obojętność ludzi.

 • Życie. – W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

LiaMort

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 00:28yestem sko­men­to­wał tek­st Lustro pełne wspom­nień od­bi­ja [...]

przedwczoraj, 21:36LiaMort sko­men­to­wał tek­st Lustro pełne wspom­nień od­bi­ja [...]

przedwczoraj, 20:09Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Lustro pełne wspom­nień od­bi­ja [...]

przedwczoraj, 19:18Cris sko­men­to­wał tek­st Lustro pełne wspom­nień od­bi­ja [...]

18 sierpnia 2016, 23:24LiaMort sko­men­to­wał tek­st Kochać to dbać o [...]

18 sierpnia 2016, 23:15yestem sko­men­to­wał tek­st Kochać to dbać o [...]

18 sierpnia 2016, 23:08LiaMort sko­men­to­wał tek­st najtrudniej zro­zumieć dziurę w [...]

18 sierpnia 2016, 23:00LiaMort sko­men­to­wał tek­st Kochać to dbać o [...]

18 sierpnia 2016, 22:49onejka sko­men­to­wał tek­st Kochać to dbać o [...]

17 sierpnia 2016, 08:34LiaMort sko­men­to­wał tek­st Kochać to dbać o [...]