LiaMort

1417 tekstów – auto­rem jest LiaMort.

Przyszła po­ra spa­dających liści, których nikt nie chce pozbierać. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 08:40

Życie składa się z małych chwil po­sypa­nych szczęściem. 

myśl
zebrała 7 fiszek • przedwczoraj, 18:11

Cienie życia chro­nią pot­wo­ry przed światłem.

wspom­nienia wyżerające serca... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 20 września 2016, 21:56

Jes­teśmy skrzy­wieni by­ciem kimś prostym. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 września 2016, 16:43

Życie jak ta­tuaż, wyb­laknie z czasem. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 16 września 2016, 00:00

Sta­wiam na życie, niech pi­je się samo. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 września 2016, 14:27

Tra­fiamy na okaz­je których nie sposób wykorzystać.

wyp­rze­daż życia. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 września 2016, 16:15

Tracąc kon­takt z rzeczy­wis­tością, od­biera­my się na życie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 września 2016, 19:20

Łat­wo się spla­mić, trud­niej doprać.

środków brak. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 1 września 2016, 23:45

Nie bądź mi życiem, które­go nie mam.

ludzkie buty. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 29 sierpnia 2016, 23:46

LiaMort

Z każdym słowem piszę własną chwilę.

Zeszyty
 • Cytaty. – Myśli, które przychodzą gro­madą, to motłoch. Dob­re myśli po­jawiają się w małym gro­nie. Ge­nial­ne myśli przychodzą sa­me.

 • Dotknęło mnie.  – I mo­je ka­mien­ne ser­ce. ;) 

 • Głębia wyjątkowości. – Każda myśl ma głębie. Zmierz ją.

 • Gra słów. – Nie sztuką w słowa zag­rać, kun­sztem z ni­mi wyg­rać.

 • Haiku. – ;) 

 • Inteligencja ponadczasowa. – Być in­te­ligen­tnym, to bar­dzo męczące.

 • Jesiennie. – O szy­by deszcz dzwo­ni, deszcz dzwo­ni je­sien­ny i pluszcze jed­na­ki, miaro­wy, niez­mien­ny.

 • Marzenia. – Marze­nia ból za­dały, marze­nia się zes­tarzały.

 • Miłość. – Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­las­ku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­se­li się z prawdą.

 • My, kobiety. – Nig­dy nie można oz­naczyć z pew­nością, gdzie się w ko­biecie anioł kończy, a diabeł poczy­na.

 • Myśli. – Każda myśl ma swoją war­tość.

 • Nadzieja. – Marze­nie o czymś niep­raw­do­po­dob­nym ma swoją nazwę. Na­zy­wa­my je nadzieją.

 • Napiszcie coś sami. – Pla­giaty itp.

 • Nieobliczalność matematyczna. – Te­mu, kto nie zna ma­tema­tyki, trud­no spos­trzec głębo­kie piękno przy­rody.

 • Piękno nieskomplikowane. – Gdy ktoś zaczy­na żyć co­raz głębiej, wewnątrz siebie sa­mego, żyje też prościej na zewnątrz. Nies­te­ty, pros­te życie nie zaw­sze niesie ze sobą głębię.

 • Prawdy życia. – Te cieka­we.

 • Przyjaźń. – Nie skar­by są przy­ja­ciółmi, ale przy­ja­ciel skar­bem

 • Ta inna płeć. – To my rodzi­my mężczyzn o moc­nych dłoniach nie z uśmie­chu lecz z bólu i ziemi...

 • Tak... po prostu. – Ważne słowa.

 • Wiersze. – Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za prze­cin­kiem.

 • Wiosennie. – Gdzie kwit­nie kwiat- mu­si być wios­na, a gdzie jest wios­na - wszys­tko wkrótce zak­witnie.

 • Zabawne doskonałości. – Dos­ko­nałość osiąga się nie wte­dy, kiedy nie można już nic do­dać, ale kiedy nie można nic ująć.

 • Zimowo. – Śnieg jest tak cichy, miękki i zim­ny, jak obojętność ludzi.

 • Życie. – W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

LiaMort

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 14:09LiaMort sko­men­to­wał tek­st Przyszła po­ra spa­dających liści, [...]

dzisiaj, 13:08natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Przyszła po­ra spa­dających liści, [...]

dzisiaj, 11:45LiaMort sko­men­to­wał tek­st Przyszła po­ra spa­dających liści, [...]

dzisiaj, 10:36scorpion sko­men­to­wał tek­st Przyszła po­ra spa­dających liści, [...]

przedwczoraj, 22:18LiaMort sko­men­to­wał tek­st Życie składa się z [...]

przedwczoraj, 21:24yestem sko­men­to­wał tek­st Życie składa się z [...]

przedwczoraj, 14:09nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Z ciężkim ser­cem trud­niej [...]

20 września 2016, 22:09LiaMort sko­men­to­wał tek­st Jeśli chcesz aby in­ni [...]

20 września 2016, 22:01LiaMort sko­men­to­wał tek­st Jeśli chcesz aby in­ni [...]

20 września 2016, 21:58LiaMort sko­men­to­wał tek­st Nie ma nic łat­wiej­sze­go [...]