LiaMort, teksty z grudnia 2011 roku

19 tekstów z grud­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest LiaMort.

Czas...

Ko­lej­ny rok mi­ja,
wciąż się coś zmienia.
Prze­wijają się znów
te sa­me życzenia.

Budzą się nadzieję,
rodzą się marzenia.
Cze­kają zmiany i
no­we wspomnienia.

Dwu­nas­tka za jedenastką
zmie­rza ku wieczności,
by zas­tygnąć w tę noc
z uśmie­chem radości.


...wciąż przemija.

Szczęśli­wego No­wego Roku. 

wiersz
zebrał 39 fiszek • 31 grudnia 2011, 18:57

Zam­knięci w klat­kach włas­nej wolności... 

myśl
zebrała 74 fiszki • 30 grudnia 2011, 22:18

Zdep­ta­ni plac­kiem leżą. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 29 grudnia 2011, 11:40

Miłość zaw­sze pa­mięta zarzu­cane jej chwi­le zapomnienia. 

myśl
zebrała 81 fiszek • 26 grudnia 2011, 23:21

Składając in­nych, nie złożymy siebie.

Wam drodzy Cy­tato­wicze życzę Zdro­wych i We­sołych Świąt. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 24 grudnia 2011, 14:49

Z przytłaczającej ciszy ciężko się podnieść. 

myśl
zebrała 69 fiszek • 23 grudnia 2011, 21:46

Cza­sem trze­ba się od­gryźć, by nas nie pożar­to.

Dedykowane. 

myśl
zebrała 87 fiszek • 20 grudnia 2011, 20:13

Po­między wier­sza­mi wciąż od­czy­tuje­my siebie. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 19 grudnia 2011, 10:53

Tobie.

Led­wo tlący się znicz zgasł
Po twarzy toczyła się łza
Przypływ wspom­nień nadpłynął.

Roz­pacz znów wzięła oddech
Cier­pienie po­woli się roz­le­wa
Szum wiat­ru zagłuszył płacz.

Ob­licza znów ub­rały maski
Słońce osuszyło morze łez
Odeszła w zapomnienie...

...tęsknota. 

wiersz
zebrał 39 fiszek • 17 grudnia 2011, 13:17

Zadzierający no­sa ślepną na innych. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 16 grudnia 2011, 19:55

LiaMort

Z każdym słowem piszę własną chwilę.

Zeszyty
 • Cytaty. – Myśli, które przychodzą gro­madą, to motłoch. Dob­re myśli po­jawiają się w małym gro­nie. Ge­nial­ne myśli przychodzą sa­me.

 • Dotknęło mnie.  – I mo­je ka­mien­ne ser­ce. ;) 

 • Głębia wyjątkowości. – Każda myśl ma głębie. Zmierz ją.

 • Gra słów. – Nie sztuką w słowa zag­rać, kun­sztem z ni­mi wyg­rać.

 • Haiku. – ;) 

 • Inteligencja ponadczasowa. – Być in­te­ligen­tnym, to bar­dzo męczące.

 • Jesiennie. – O szy­by deszcz dzwo­ni, deszcz dzwo­ni je­sien­ny i pluszcze jed­na­ki, miaro­wy, niez­mien­ny.

 • Marzenia. – Marze­nia ból za­dały, marze­nia się zes­tarzały.

 • Miłość. – Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­las­ku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­se­li się z prawdą.

 • My, kobiety. – Nig­dy nie można oz­naczyć z pew­nością, gdzie się w ko­biecie anioł kończy, a diabeł poczy­na.

 • Myśli. – Każda myśl ma swoją war­tość.

 • Nadzieja. – Marze­nie o czymś niep­raw­do­po­dob­nym ma swoją nazwę. Na­zy­wa­my je nadzieją.

 • Napiszcie coś sami. – Pla­giaty itp.

 • Nieobliczalność matematyczna. – Te­mu, kto nie zna ma­tema­tyki, trud­no spos­trzec głębo­kie piękno przy­rody.

 • Piękno nieskomplikowane. – Gdy ktoś zaczy­na żyć co­raz głębiej, wewnątrz siebie sa­mego, żyje też prościej na zewnątrz. Nies­te­ty, pros­te życie nie zaw­sze niesie ze sobą głębię.

 • Prawdy życia. – Te cieka­we.

 • Przyjaźń. – Nie skar­by są przy­ja­ciółmi, ale przy­ja­ciel skar­bem

 • Ta inna płeć. – To my rodzi­my mężczyzn o moc­nych dłoniach nie z uśmie­chu lecz z bólu i ziemi...

 • Tak... po prostu. – Ważne słowa.

 • Wiersze. – Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za prze­cin­kiem.

 • Wiosennie. – Gdzie kwit­nie kwiat- mu­si być wios­na, a gdzie jest wios­na - wszys­tko wkrótce zak­witnie.

 • Zabawne doskonałości. – Dos­ko­nałość osiąga się nie wte­dy, kiedy nie można już nic do­dać, ale kiedy nie można nic ująć.

 • Zimowo. – Śnieg jest tak cichy, miękki i zim­ny, jak obojętność ludzi.

 • Życie. – W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 17:13silvershadow sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

przedwczoraj, 20:56yestem sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

przedwczoraj, 20:47LiaMort sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

przedwczoraj, 20:36yestem sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

przedwczoraj, 19:54LiaMort sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

przedwczoraj, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

przedwczoraj, 17:33LiaMort do­dał no­wy tek­st Niektóre dni są do [...]

21 listopada 2018, 20:29LiaMort sko­men­to­wał tek­st Upijam się życiem za­nurzo­nymw [...]

21 listopada 2018, 08:15onejka sko­men­to­wał tek­st Upijam się życiem za­nurzo­nymw [...]

21 listopada 2018, 08:15onejka sko­men­to­wał tek­st Do wszys­tkiego można się [...]