LiaMort, ulubione teksty

25151 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

mikroopowiadanie sześćdziesiąte pierwsze

Wiel­kie ag­lo­merac­je mają swo­je plu­sy i mi­nusy, ale myślał, że je­go córka już nie spełnia kry­teriów wiej­skości, na­wet tej w ran­dze wsi gmin­nej, tak więc raczej nie mogłaby już pra­cować w tutejszym [...] — czytaj całość

opowiadanie • wczoraj, 17:21

PITBULL. OSTATNI PIES(recenzja filmu)

Wygląda na to, że królem ki­na ak­cji, sen­sa­cyj­ne­go dla pol­skich kry­tyków i śro­dowis­ka fil­mo­wego oraz war­szaf­ki jest Władysław Pa­sikow­ski, na­tomiast dla zwykłych po­lic­jantów i ludzi, którzy mają pojęcie o Po­lic­ji i świecie [...] — czytaj całość

felieton • wczoraj, 09:13

KADISZ

Po Po­lic­ji coś chciałem zro­bić ze swoim życiem, a jeszcze nie pi­sałem wte­dy, więc kiedy zadzwo­nił do mnie zna­jomy po­seł i zap­ro­pono­wał ciepłą po­sadkę zootechni­ka w pew­nym gos­po­dar­stwie Agen­cji Ryn­ku Rol­ne­go, czyli [...] — czytaj całość

opowiadanie • wczoraj, 07:58

Lipy rzucały liście pod stopy

Jest ta­ki cmentarz
na uli­cy Garncarskiej
roz­dziawiający usta
składający lip rączki w amen

Oby nie wessał
bo kiedy od­dech łapie
wchodzą do je­go ja­my kon­dukty pogrzebowe
ra­zem z sa­mocho­dem elektrycznym
i człowiekiem z megafonem

Roz­ciąga się tam mgła
wieczorna
spo­radycznie zacho­wane pom­ni­ki nagrobne
epi­tafia na murze
i cisza
wbi­ta floretem
w gro­bu kopiec

Jest tam wiel­ki drew­niany krzyż... 

wiersz • przedwczoraj, 22:32

mikoroopowiadanie sześćdziesiąte

Pew­ne­go ra­zu dżdżow­ni­ca żyjąca w żyz­nej ziemi Bes­ki­du Śląskiego prze­kopała się pod Sołą do urodzaj­nych gleb Bes­ki­du Żywiec­kiego i tam na­pot­kała na drodze swo­jej wędrówki spiżar­nię pew­ne­go za­pobieg­li­wego kre­ta, w której to [...] — czytaj całość

opowiadanie • przedwczoraj, 14:18

mikroopowiadanie pięćdziesiąte dziewiąte

Było to daw­no daw­no te­mu, kiedy to włas­ne pra­wo znudziło się Przed­wie­czne­mu, więc między in­ny­mi lis­to­nosza stworzył dob­ry nasz Pan Bóg, bo widział mo­noto­nię gos­po­dyń do­mowych, więc spra­wił, że choć chwilę doznały [...] — czytaj całość

opowiadanie • przedwczoraj, 12:38

mikroopowiadanie pięćdziesiąte ósme

Pew­ne­go bar­dzo ciepłego i słoneczne­go jak na paździer­nik po­połud­nia, zo­baczyłem jak spa­da po­marańczo­wo - łoso­siowo - bor­do­wy liść klo­nu, a spa­dał bar­dzo po­woli kołysa­ny i wi­rowa­ny de­likat­nym i też ciepłym zachod­nim wiatrem, [...] — czytaj całość

opowiadanie • przedwczoraj, 11:18

Marzenia jak motyle trwają chwilę

Marze­nia są piękne
Jak piękne są malunki
Mroźnej zimy
Na szy­bie okna
Kryjącej gorące wnętrze
Do­mu pełne­go miłości
Człowie­czej więc
Ko­biety i mężczyzny

Marze­nia prysną
Jak naj­piękniej­sze nawet
Wzo­ry na szybie
Gdy tylko
Pier­wszym przedpołudniem
Pier­wsze pro­mienie słońca
Zawładną dniem
Jak człowiekiem
Owłada praw­dzi­wy życia sens

i zaczy­na kochać
Mężczyzna [...] — czytaj całość

wiersz • przedwczoraj, 09:12

19.03.2018r.

Nie ma już Józka za płotem
Co wszys­tkie cno­ty kładł pokotem
Czy to na les­sie czy na rędzinie
Nie prze­puścił przyszłej gaździnie

Prze­niósł swo­je Józek zaloty
Za gościn­ne cmen­tarza płoty
I tam te­raz wios­na hula
Pod nag­robka­mi pękła chuci [...] — czytaj całość

dziennik • przedwczoraj, 08:01

mikroopowiadanie pięćdziesiąte siódme

Zap­rawdę zap­rawdę po­wiadam wam sios­try i bra­cia, że wieść gmin­na, czy­li jak słusznie po­wiadał wie­szcz - ar­ka przy­mie­rza między daw­ny­mi i no­wemi la­ty mówi: - wszys­tkie Józki to pi­joki i prze­ważnie sto­larze, co lu­bią ko­biety, o których mówią pie­szczot­li­wie - ty mój ja­niołku z ciepłą d..pką. 

opowiadanie • przedwczoraj, 06:54
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle