LiaMort, ulubione teksty

25910 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Jak po ziemi ziemia

Jak jechać w zna­ne piękne
Jak pok­ruszyć lęk Stachurą
Jak wzruszyć Myszkowskim
I spadł śnieg z chmur
A ka­mień opuścił piersi
Więc uczy­nić ze szklan­ki ka­wy święto
Ki­wać głowę w takt łomo­tu dźwięku bluesa
Nim przyjdziesz
Się uśmiechniesz
Złączy­my się w pocałunek
Przy­tule­nie pieszczotę
Wy­pełni­my kuchnię słowem i śmiechem
Zab­rzmią dzwon­ki telefonów
Łącząc
Że za­palą nam jed­nak znicz na grobie 

wiersz • dzisiaj, 06:20

Żniwiarze poziemia

Na szczęście bie­rze­my piękno świata
W swo­je pragnące ra­dości ręce
Wchodząc głowa­mi w przestrzeń
I po­myśleć że nikt ci nie mówił
Że uśmiech masz najszczęśliwszy
Na naj­piękniej­szej twarzy
Że pier­si masz najrozkoszniejsze
Naj­bar­dziej poetyc­kie niczym
Włosy up­leść z przej­rzys­tości Adriatyku
Gdzieś [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 06:16

Cyrograf poziemnego

Ach gdy­bym mógł cy­rog­raf Bo­gu podpisać
To od­dałbym mu duszę
I trochę we­ny wymieniłbym
Na no­we ra­baty w Je­go raju
A w za­mian bym trochę namieszał
Więc Sted by wciąż tłumaczył Borgesa
Poświatow­skiej ser­ce biło jak dzwony
Wieczorem [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 06:12

W STRONĘ POZIEMIA

Pru­jemy ek­spresówką w bo­gac­two przestrzeni
I wspo­mina­my jak pew­na artystka
Ob­ra­ziła się na mnie ob­razą sromotną
Taką wiej­ską pros­to spod
Małomias­teczko­wego powiatu
Ale z go­tyc­kim kościołem
Gdym na­pisał że twórczynie
Wed­le piętnas­tej kulą ego po sobie
I po­kor­nieją w obliczu [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 06:05

Gość mało chciany

Na sto­le leży miś
z za­puszczoną brodą

Uszat­ku, może poszedłbyś do fryzjera?
życzli­wie proponuję
ale on za­pala papierosa
siada w fo­telu i oponuje

"Chy­ba Bóg cię opuścił, jas­na cholera!"
Odzy­wa się zuchwa­le a po cza­sie dodaje
"Co z ciebie za przy­jaciel-?- że flachy
nie pos­ta­wi na przywitanie
por­nosów ko­lek­cji na półce nie ma
ani bi­tej śmieta­ny do sta­tys­tyczne­go chleba

Na tap­cza­nie sie­dzi miś
z założoną na nogę nogą
sie­dzi i pat­rzy w su­fit z wielką trwogą... 

wiersz • wczoraj, 22:05

ZENOBIA

Przyszła na świat la­tem 2015 ro­ku na drew­nie do roz­pa­lania w piecu, złożonym pod bal­ko­nem z mat­ki Kla­rysy. Ojców myślę, że było kil­ku, choć os­ta­tecznie przy­pisa­liśmy oj­cos­two ko­curo­wi spot­ka­nemu później w górze [...] — czytaj całość

opowiadanie • wczoraj, 08:33

Boże Narodzenie

Daw­no daw­no te­mu, za kil­ko­ma la­sa­mi, za kil­ko­ma rze­ka­mi, za wielo­ma po­la­mi, za pięcioma pre­zy­den­ta­mi, za kil­ku­nas­to­ma chy­ba pre­miera­mi, była so­bie ko­mu­nis­tyczna kraina zwa­na Pol­ską Rzeczy­pos­po­litą Lu­dową, a na cze­le te­go bar­wne­go [...] — czytaj całość

opowiadanie • wczoraj, 06:53

21.09.2018r.

Bu­ro zos­ta­nie do końca życia moim bo­hate­rem, wy­bawi­cielem, a jed­nocześnie mam wiel­kie pre­ten­sje i zal do pa­ni re­zyden­tki i za­razem prze­wod­niczki, że nie poin­formo­wała uczes­tników wczasów o ska­li trud­ności i niebez­pie­czeństwa dzisiejszej [...] — czytaj całość

dziennik • przedwczoraj, 11:47

PODBESKIDZIE

Grud­niowym po­połud­niem - so­bot­nim, słonecznym,ciepłym, bez­wiet­rznym za­miatał plac przed do­mem od stro­ny uli­cy. Na pol­bru­kowej kos­tce było wiele świer­ko­wego ig­li­wia, szyszek chmielu, liści klonów, dębów, ol­ch, lip i leszczy­ny, które wiatr przywiał [...] — czytaj całość

opowiadanie • przedwczoraj, 07:17
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle