LiaMort, ulubione teksty

25735 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Jed­ni piszą o Bogu
Drudzy o Sza­tanie.

A ja jes­tem nikim. 

myśl • dzisiaj, 04:51

Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć zby­tek,
zacznij się nas­tra­jać, zgro­madź w so­bie ener­gię by ją wysłać z po­wiet­rzem wol­nym od złych myśli
Odtwórz
ale
zacznij od siebie, niedo­puszczaj, odpędzaj co od­sta­je,
bądź pełen w każdej mo­lel­ku­le,
wygładzaj ma­terię i po­myśl że jes­teś środ­kiem wrzechświata
od które­go wszys­tko się bie­rze.
Bądż mały jak pun­kt, z które­go wszys­tko co wiel­kie wzięło początek. 

myśl • 21 września 2018, 20:56

Im głębiej wchodzisz w las tym
dłużej szu­kasz wyjścia. 

myśl • 19 września 2018, 12:40

Kiedy nie masz cza­su ani od­wa­gi sięgnąć po włas­ne pot­rze­by, spełniasz się inaczej. Gi­niesz po mału, po cichu, niechcąco. 

myśl • 18 września 2018, 20:08

Młoda jaskółka za­taczała kółka
Gdy do­mu szu­kała so­wie zaufała. 

myśl • 15 września 2018, 19:51

To; czy kreujesz wnętrze czy cieles­ność za­leży od glębo­kości doz­nań ja­kich pragniesz. 

myśl • 13 września 2018, 19:17

Pe­wien pol­ski nsuczyczy­ciel w Pod­go­ricy
Da­wał lek­cje roz­koszy wpierw dziewi­cy
Nie dość że była chętną
To też pojętną
Wnet ciałem wy­wijała niczym kształtność cyrylicy 

limeryk • 13 września 2018, 14:51

TRANSATLANTYK

Gdy­by to było w teat­rze, to chy­ba de­korac­ja sce­ny mu­siała by być si­nymi i zielo­nymi fa­lami Bałty­ku nasze­go kocha­nego, bo błękit­nym morzem, a tym bar­dziej la­zuro­wym, to ono nie jest, a w [...] — czytaj całość

opowiadanie • 13 września 2018, 10:27

CZŁOWIEK, KTÓRY ZABIŁ DON KICHOTA(recenzja filmu)

An­ge­lika jest wiej­ską prostą piękną cnot­liwą dziew­czyną, która mogłaby być kochającą żoną, wspa­niałą matką, dumą rodzi­ny i przykładem uczci­wego życia dla swoich ziomków pro­win­cjo­nal­nych, ale zos­ta­je za­rażona przez wrażli­wość współczes­nością, jej rzekomymi [...] — czytaj całość

opowiadanie • 13 września 2018, 06:01

mikroopowiadanie sto osiemdziesiąte szóste

Sięgną po ko­lejną brzos­kwi­nię leżącą na tra­wie, która zachęcała złocistą żółcią z jed­ne­go bo­ku, a og­nistą czer­wienią z dru­giego i poczuł pie­cze­nie w małym pal­cu le­wej dłoni, które na­tychmiast zaczęło się nasilać, [...] — czytaj całość

opowiadanie • 12 września 2018, 14:35
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle