LiaMort, strona 4

1653 teksty – auto­rem jest LiaMort.

A na zewnątrz świat za­marznięty od środka. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 listopada 2017, 23:12

Byłam każdym nig­dy, życie, w Twoim zawsze. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 listopada 2017, 00:12

Sprze­daje­my siebie kosztem życia.

śmierć ma długi. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 9 listopada 2017, 00:13

Nie jes­tem lampą, nie pa­suję do wystroju.

ludzkie wnętrza. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 31 października 2017, 20:19

* * *

Dźwięk roz­paczy tka
tęskno­ty rozdział
wpi­sany w nas
roz­pa­la się znów.

Ogień roz­przes­trze­nia się
gna­ny przez wspomnienia
spa­lając się w cierpienie
na ob­rzeżach obojętności.

Po­piół jak malowany
roz­wiewa szczęścia wiatr
skry­wany pod niebem
pełne­go szkla­nych gwiazd. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 18 października 2017, 20:19

Spla­miłeś mi usta
cząstką goryczy,
śmierć spi­ja się sama. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 października 2017, 18:39

Mówią na Twoim miej­scu, choć nikt na nim nie stanął.

hi­pok­ryzja słów. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 3 października 2017, 20:42

Z życiem mi do twarzy, gdy ludzie bez wyrazu. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 1 października 2017, 17:28

A w środ­ku czerń pochłania wszel­kie światło.

zgaszo­ne życie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 września 2017, 23:34

Daw­kuję swe życie, rzecz nie do zgryzienia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 września 2017, 23:42

LiaMort

Z każdym słowem piszę własną chwilę.

Zeszyty
 • Cytaty. – Myśli, które przychodzą gro­madą, to motłoch. Dob­re myśli po­jawiają się w małym gro­nie. Ge­nial­ne myśli przychodzą sa­me.

 • Dotknęło mnie.  – I mo­je ka­mien­ne ser­ce. ;) 

 • Głębia wyjątkowości. – Każda myśl ma głębie. Zmierz ją.

 • Gra słów. – Nie sztuką w słowa zag­rać, kun­sztem z ni­mi wyg­rać.

 • Haiku. – ;) 

 • Inteligencja ponadczasowa. – Być in­te­ligen­tnym, to bar­dzo męczące.

 • Jesiennie. – O szy­by deszcz dzwo­ni, deszcz dzwo­ni je­sien­ny i pluszcze jed­na­ki, miaro­wy, niez­mien­ny.

 • Marzenia. – Marze­nia ból za­dały, marze­nia się zes­tarzały.

 • Miłość. – Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­las­ku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­se­li się z prawdą.

 • My, kobiety. – Nig­dy nie można oz­naczyć z pew­nością, gdzie się w ko­biecie anioł kończy, a diabeł poczy­na.

 • Myśli. – Każda myśl ma swoją war­tość.

 • Nadzieja. – Marze­nie o czymś niep­raw­do­po­dob­nym ma swoją nazwę. Na­zy­wa­my je nadzieją.

 • Napiszcie coś sami. – Pla­giaty itp.

 • Nieobliczalność matematyczna. – Te­mu, kto nie zna ma­tema­tyki, trud­no spos­trzec głębo­kie piękno przy­rody.

 • Piękno nieskomplikowane. – Gdy ktoś zaczy­na żyć co­raz głębiej, wewnątrz siebie sa­mego, żyje też prościej na zewnątrz. Nies­te­ty, pros­te życie nie zaw­sze niesie ze sobą głębię.

 • Prawdy życia. – Te cieka­we.

 • Przyjaźń. – Nie skar­by są przy­ja­ciółmi, ale przy­ja­ciel skar­bem

 • Ta inna płeć. – To my rodzi­my mężczyzn o moc­nych dłoniach nie z uśmie­chu lecz z bólu i ziemi...

 • Tak... po prostu. – Ważne słowa.

 • Wiersze. – Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za prze­cin­kiem.

 • Wiosennie. – Gdzie kwit­nie kwiat- mu­si być wios­na, a gdzie jest wios­na - wszys­tko wkrótce zak­witnie.

 • Zabawne doskonałości. – Dos­ko­nałość osiąga się nie wte­dy, kiedy nie można już nic do­dać, ale kiedy nie można nic ująć.

 • Zimowo. – Śnieg jest tak cichy, miękki i zim­ny, jak obojętność ludzi.

 • Życie. – W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

przedwczoraj, 17:40yestem sko­men­to­wał tek­st Niektórych ludzi ciężko stra­wić, [...]

przedwczoraj, 17:36dark smurf sko­men­to­wał tek­st Niektórych ludzi ciężko stra­wić, [...]

przedwczoraj, 17:32yestem sko­men­to­wał tek­st Niektórych ludzi ciężko stra­wić, [...]

przedwczoraj, 17:24dark smurf sko­men­to­wał tek­st Niektórych ludzi ciężko stra­wić, [...]

przedwczoraj, 17:21yestem sko­men­to­wał tek­st Niektórych ludzi ciężko stra­wić, [...]

przedwczoraj, 17:12dark smurf sko­men­to­wał tek­st Niektórych ludzi ciężko stra­wić, [...]

przedwczoraj, 17:09dark smurf sko­men­to­wał tek­st Niektórych ludzi ciężko stra­wić, [...]

przedwczoraj, 15:40yestem sko­men­to­wał tek­st Niektórych ludzi ciężko stra­wić, [...]

przedwczoraj, 09:48dark smurf sko­men­to­wał tek­st Niektórych ludzi ciężko stra­wić, [...]

przedwczoraj, 09:46dark smurf sko­men­to­wał tek­st Niektórych ludzi ciężko stra­wić, [...]