LiaMort, strona 3

1697 tekstów – auto­rem jest LiaMort.

Do­rosłość od­ci­na skrzydła, dop­ra­wiając z nich rogi.

z anioła już wyrosłam. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 czerwca 2018, 15:02

Zapominasz...

że wciąż tu jestem
po­między słowami
składam swój dźwięk

z wy­razów zlepiając
myśli wciąż ukryte
po­między historią

że wciąż tu bywam
pal­ca­mi tworząc dziś
siebie wspominam...

.Rodii. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 21 czerwca 2018, 12:43

* * *

Tęsknię, czasem
który pod
pal­ca­mi tyka.

Kocham, myślą
wple­cioną między
kar­ta­mi życia.

Żyję, historią
po­między us­ta­mi
odnalezioną.

Umieram, sercem
bijącym pomiędzy
klat­ka­mi życia. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 21 czerwca 2018, 12:03

Noś siebie za­nim in­ni Cię ubiorą.

sza­fa pełna...
...mnie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 czerwca 2018, 16:04

Życie to chwi­la, która w nas przemija. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 czerwca 2018, 13:40

Siebie dzier­gam ze słów po­wiąza­nych z życiem.

bliz­ny zszywając. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 czerwca 2018, 13:39

I wciąż po ka­wałkach się roznoszę. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 czerwca 2018, 20:45

Choć słowem tęsknić,
gdy cisza
za­miera na ustach. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 czerwca 2018, 19:57

Co mnie no­si, w in­nych się rozbiera. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 maja 2018, 15:12

Z pamiętnika wciąż niedorosłej.

Człowiek myśli, że już dorósł, a tu proszą cię o dowód.

Na wi­no zaw­sze jest się za młodym.

Roz­dział 26, stro­na 6, wers 28 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 22 maja 2018, 21:09

LiaMort

Z każdym słowem piszę własną chwilę.

Zeszyty
 • Cytaty. – Myśli, które przychodzą gro­madą, to motłoch. Dob­re myśli po­jawiają się w małym gro­nie. Ge­nial­ne myśli przychodzą sa­me.

 • Dotknęło mnie.  – I mo­je ka­mien­ne ser­ce. ;) 

 • Głębia wyjątkowości. – Każda myśl ma głębie. Zmierz ją.

 • Gra słów. – Nie sztuką w słowa zag­rać, kun­sztem z ni­mi wyg­rać.

 • Haiku. – ;) 

 • Inteligencja ponadczasowa. – Być in­te­ligen­tnym, to bar­dzo męczące.

 • Jesiennie. – O szy­by deszcz dzwo­ni, deszcz dzwo­ni je­sien­ny i pluszcze jed­na­ki, miaro­wy, niez­mien­ny.

 • Marzenia. – Marze­nia ból za­dały, marze­nia się zes­tarzały.

 • Miłość. – Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­las­ku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­se­li się z prawdą.

 • My, kobiety. – Nig­dy nie można oz­naczyć z pew­nością, gdzie się w ko­biecie anioł kończy, a diabeł poczy­na.

 • Myśli. – Każda myśl ma swoją war­tość.

 • Nadzieja. – Marze­nie o czymś niep­raw­do­po­dob­nym ma swoją nazwę. Na­zy­wa­my je nadzieją.

 • Napiszcie coś sami. – Pla­giaty itp.

 • Nieobliczalność matematyczna. – Te­mu, kto nie zna ma­tema­tyki, trud­no spos­trzec głębo­kie piękno przy­rody.

 • Piękno nieskomplikowane. – Gdy ktoś zaczy­na żyć co­raz głębiej, wewnątrz siebie sa­mego, żyje też prościej na zewnątrz. Nies­te­ty, pros­te życie nie zaw­sze niesie ze sobą głębię.

 • Prawdy życia. – Te cieka­we.

 • Przyjaźń. – Nie skar­by są przy­ja­ciółmi, ale przy­ja­ciel skar­bem

 • Ta inna płeć. – To my rodzi­my mężczyzn o moc­nych dłoniach nie z uśmie­chu lecz z bólu i ziemi...

 • Tak... po prostu. – Ważne słowa.

 • Wiersze. – Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za prze­cin­kiem.

 • Wiosennie. – Gdzie kwit­nie kwiat- mu­si być wios­na, a gdzie jest wios­na - wszys­tko wkrótce zak­witnie.

 • Zabawne doskonałości. – Dos­ko­nałość osiąga się nie wte­dy, kiedy nie można już nic do­dać, ale kiedy nie można nic ująć.

 • Zimowo. – Śnieg jest tak cichy, miękki i zim­ny, jak obojętność ludzi.

 • Życie. – W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

15 października 2018, 17:15yestem sko­men­to­wał tek­st Bycie dob­rym nie wno­si [...]

15 października 2018, 15:43LiaMort do­dał no­wy tek­st Bycie dob­rym nie wno­si [...]

9 października 2018, 14:02yestem sko­men­to­wał tek­st Czasami prze­sadzam, gdy kwiat­ki [...]

9 października 2018, 03:19szpiek sko­men­to­wał tek­st Czasami prze­sadzam, gdy kwiat­ki [...]

8 października 2018, 21:03yestem sko­men­to­wał tek­st Czasami prze­sadzam, gdy kwiat­ki [...]

8 października 2018, 17:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Czasami prze­sadzam, gdy kwiat­ki [...]

8 października 2018, 14:59yestem sko­men­to­wał tek­st Czasami prze­sadzam, gdy kwiat­ki [...]

8 października 2018, 08:37LiaMort sko­men­to­wał tek­st Rozdajemy kar­ty, choć grę [...]

8 października 2018, 08:32LiaMort sko­men­to­wał tek­st Czasami prze­sadzam, gdy kwiat­ki [...]

7 października 2018, 22:31yestem sko­men­to­wał tek­st Rozdajemy kar­ty, choć grę [...]