LiaMort, poezja

89 tekstów (poez­ja) – auto­rem jest LiaMort.

* * *

Wczy­tując się w nas
po­między kartkami,
wciąż za­ginam ro­gi.

Wpi­sując się w nas,
pop­la­miony­mi palcami
uzu­pełniam wspomnienia.

Wsłuchując się w nas
me­lodią ko­lejną gram
wśród bijących serc.

Wczu­wając się w nas
wy­razem włas­nych ust
piszę miłości historię. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 5 maja 2018, 22:20

* * *

Słowem nie wspomnę,
gdy wy­raz za­mil­knie
wśród życia ciszy.

Wy­razu nie napiszę
z we­ny braku,
gdzieś za­gubiła się.

Życia nie przeżyję
w złud­nej nadziei,
która umiera wciąż.

Siebie nie porzucę,
choć głuche są myśli
widzą się we mnie. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 29 kwietnia 2018, 23:54

Gdzieś...

Gdzieś w oddali
szept słychać
zawodzenia.

Gdzieś na skraju
mil­czy cisza
ból skraplając.

Gdzieś na życiu
ser­ce biję
w tęskno­ty takt.

Gdzieś w duszy
wyczu­wa się żal
nieobecności.

Zdro­wych, We­sołych Świąt, pełnych wsze­lakiej dob­ro­ci, uśmie­chu i szczęścia w gro­nie naj­bliższych... życzę Ja. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 23 grudnia 2017, 23:08

* * *

za ok­na­mi wciąż żal
uno­si się wśród życia
skażonym powietrzem

za drzwiami wciąż serce
po­zamy­kane od wewnątrz,
obojętność prze­myka dłońmi

w duszy wciąż klucz
w sa­mot­ności ukryty,
przekręcił się w czas 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 12 grudnia 2017, 17:22

***

łzy ronisz
wtu­lone we wspomnienia,
ko­lej­ny tęskno­ty ślad
od­cisnął w duszy bliznę

smut­ki topisz,
za­nurzając się w rozpaczy,
na mar­ne spełzł cały trud
nieis­tniejące­go cierpienia.

ser­cem tęsknisz,
ciepłem słów szukając
uko­jenie krwa­wych ran,
czas stworzył wyraz. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 6 grudnia 2017, 23:22

* * *

Dźwięk roz­paczy tka
tęskno­ty rozdział
wpi­sany w nas
roz­pa­la się znów.

Ogień roz­przes­trze­nia się
gna­ny przez wspomnienia
spa­lając się w cierpienie
na ob­rzeżach obojętności.

Po­piół jak malowany
roz­wiewa szczęścia wiatr
skry­wany pod niebem
pełne­go szkla­nych gwiazd. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 18 października 2017, 20:19

...Kolory

Ko­lej­ny promień
szczęścia zblakł
jak­by uśmiechu
zab­rakło odcieni.

Liść bar­wiony
ziele­ni nadzieją
zżółkł w czerwień
nasączoną bólem.

Spo­koj­ne niebo
w niebies­kiej toni
za­tonęło w deszczu
kąpiących łez.

...życia. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 19 września 2017, 19:25

choć...

choć bo­li mnie serce
złączo­ne mam ręce
modląc się do życia
o śmierć bez pokrycia
ludzkich kosztów

choć na ko­lanach klęczę
w życiowej udręce
twarz mi przykrywa
smut­ku pokrywa
uśmiech jak­by z lustra

choć cier­pienie roz­dziera
duszę mą poniewiera
niosę wciąż swój krzyż
idąc ciągle w wzwyż
pagórka­mi życia. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 8 sierpnia 2017, 20:12

* * *

zgu­biło nas szczęście
w bu­tel­ce zamknięte
szkla­ne ma zęby

w bólu znalezieni
od­najdu­jemy siebie
za­kor­ko­wani w czas

ot­warci na życie
kłaniamy się w pas
porzu­conej śmierci

bijące w nas serce
w ludzkiej podzięce
uśmie­cha się pustką 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 6 sierpnia 2017, 20:39

***

cier­pienie wy­lewa się dłońmi
mus­kający­mi opuszki palców
będąc naj­bar­dziej bezbronnymi
roz­biera nas z szat
roz­bi­jając nagą ciszę
w us­tach wciąż brzmi krzyk
gdy oczy są nieme
ser­ce jak z lodu
bi­je w takt obojętności
pisząc się na wspomnienia
słowa łagodzą ból
zos­ta­wiając krwa­we blizny
życie prze­bija smutek 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 18 lipca 2017, 12:07

LiaMort

Z każdym słowem piszę własną chwilę.

Zeszyty
 • Cytaty. – Myśli, które przychodzą gro­madą, to motłoch. Dob­re myśli po­jawiają się w małym gro­nie. Ge­nial­ne myśli przychodzą sa­me.

 • Dotknęło mnie.  – I mo­je ka­mien­ne ser­ce. ;) 

 • Głębia wyjątkowości. – Każda myśl ma głębie. Zmierz ją.

 • Gra słów. – Nie sztuką w słowa zag­rać, kun­sztem z ni­mi wyg­rać.

 • Haiku. – ;) 

 • Inteligencja ponadczasowa. – Być in­te­ligen­tnym, to bar­dzo męczące.

 • Jesiennie. – O szy­by deszcz dzwo­ni, deszcz dzwo­ni je­sien­ny i pluszcze jed­na­ki, miaro­wy, niez­mien­ny.

 • Marzenia. – Marze­nia ból za­dały, marze­nia się zes­tarzały.

 • Miłość. – Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­las­ku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­se­li się z prawdą.

 • My, kobiety. – Nig­dy nie można oz­naczyć z pew­nością, gdzie się w ko­biecie anioł kończy, a diabeł poczy­na.

 • Myśli. – Każda myśl ma swoją war­tość.

 • Nadzieja. – Marze­nie o czymś niep­raw­do­po­dob­nym ma swoją nazwę. Na­zy­wa­my je nadzieją.

 • Napiszcie coś sami. – Pla­giaty itp.

 • Nieobliczalność matematyczna. – Te­mu, kto nie zna ma­tema­tyki, trud­no spos­trzec głębo­kie piękno przy­rody.

 • Piękno nieskomplikowane. – Gdy ktoś zaczy­na żyć co­raz głębiej, wewnątrz siebie sa­mego, żyje też prościej na zewnątrz. Nies­te­ty, pros­te życie nie zaw­sze niesie ze sobą głębię.

 • Prawdy życia. – Te cieka­we.

 • Przyjaźń. – Nie skar­by są przy­ja­ciółmi, ale przy­ja­ciel skar­bem

 • Ta inna płeć. – To my rodzi­my mężczyzn o moc­nych dłoniach nie z uśmie­chu lecz z bólu i ziemi...

 • Tak... po prostu. – Ważne słowa.

 • Wiersze. – Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za prze­cin­kiem.

 • Wiosennie. – Gdzie kwit­nie kwiat- mu­si być wios­na, a gdzie jest wios­na - wszys­tko wkrótce zak­witnie.

 • Zabawne doskonałości. – Dos­ko­nałość osiąga się nie wte­dy, kiedy nie można już nic do­dać, ale kiedy nie można nic ująć.

 • Zimowo. – Śnieg jest tak cichy, miękki i zim­ny, jak obojętność ludzi.

 • Życie. – W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 17:48yestem sko­men­to­wał tek­st Życie to chwi­la, która [...]

wczoraj, 15:13LiaMort sko­men­to­wał tek­st Siebie dzier­gam ze słów [...]

wczoraj, 10:25kati75 sko­men­to­wał tek­st Siebie dzier­gam ze słów [...]

wczoraj, 07:31carolyna sko­men­to­wał tek­st Siebie dzier­gam ze słów [...]

przedwczoraj, 23:08LiaMort sko­men­to­wał tek­st Życie to chwi­la, która [...]

przedwczoraj, 20:09yestem sko­men­to­wał tek­st Życie to chwi­la, która [...]

przedwczoraj, 20:03yestem sko­men­to­wał tek­st Siebie dzier­gam ze słów [...]

przedwczoraj, 18:48LiaMort sko­men­to­wał tek­st Życie to chwi­la, która [...]

przedwczoraj, 18:47LiaMort sko­men­to­wał tek­st Siebie dzier­gam ze słów [...]

przedwczoraj, 17:13yestem sko­men­to­wał tek­st Siebie dzier­gam ze słów [...]