LiaMort, dzienniki

8 tekstów (dzien­ni­ki) – auto­rem jest LiaMort.

Z pamiętnika wciąż niedorosłej.

Człowiek myśli, że już dorósł, a tu proszą cię o dowód.

Na wi­no zaw­sze jest się za młodym.

Roz­dział 26, stro­na 6, wers 28 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 22 maja 2018, 21:09

***

o 4 rano
wracam
z kawą w ręku
cisza parzy w dłonie 

dziennik
zebrał 3 fiszki • 9 września 2017, 13:46

Z pamiętnika już nie nastolatki.

Żyjąc po­między jed­nym, a dru­gim od­dechem, umieram z każdym bez­dechem. Płonące płuca wal­czą o ko­lej­ny skra­wek po­wiet­rza. Bijące ser­ce nie wie czy ma jeszcze raz za­bić obojętność. Umysł wciąż za­daję to samo [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 7 grudnia 2016, 00:22

Z pamiętnika układanej przez życie.

Zno­wu to ro­bię. Układam swe życie według porządku. Ko­lej­ne frag­menty układan­ki tra­fiają na swo­je miej­sce. To nie tak, że przed­tem go nie miały tyl­ko nie stały na tym właści­wym, choć wciąż są [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 32 fiszki • 13 września 2014, 00:01

Idealne życie rozpieszczonej jedyneczki.

Cza­sem mam wrażenie, że nie było ani początku ani końca. Po pros­tu było słowo, które za­mieniło się w grę.
Gdy­by nie ono, skończyłabym ze sobą od tak, by od­ciąć się od bólu, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 17 fiszek • 22 lutego 2014, 00:21

Bełkocze sobie.

Co­raz trud­niej umierać mi z każdym zacho­dem słońca. Ni­by to wszys­tkie piękne, mieniące się różny­mi ko­lora­mi tęczy ale wciąż związa­ne z bólem te­go świata. Mówią, że z cza­sem jest łat­wiej ale jak [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 10 fiszek • 4 listopada 2013, 20:32

...

Cza­sami chciałoby się zapłakać nad każdą wy­laną łzą, poot­wierać wszel­kie bliz­ny i odejść, by za­pom­nieć jak żyć. Jed­nak tak trud­no wstać z tych kałuż krwi, gdy odżywają wspom­nienia.
Wte­dy tra­ci się serce [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 63 fiszki • 4 lipca 2013, 17:48

Z pamiętnika pasjatki życia.

Nie ro­zumiesz, praw­da?. Nie ro­zumiesz, choć chcesz mnie zro­zumieć.
Mówisz, żejes­tem ta­ka młoda, nie znam życia.
My­lisz się, znam życie. Spo­tyka­my się ze sobą, jest moim przy­jacielem. Trzy­mam je za rękę, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 38 fiszek • 2 maja 2013, 16:50

LiaMort

Z każdym słowem piszę własną chwilę.

Zeszyty
 • Cytaty. – Myśli, które przychodzą gro­madą, to motłoch. Dob­re myśli po­jawiają się w małym gro­nie. Ge­nial­ne myśli przychodzą sa­me.

 • Dotknęło mnie.  – I mo­je ka­mien­ne ser­ce. ;) 

 • Głębia wyjątkowości. – Każda myśl ma głębie. Zmierz ją.

 • Gra słów. – Nie sztuką w słowa zag­rać, kun­sztem z ni­mi wyg­rać.

 • Haiku. – ;) 

 • Inteligencja ponadczasowa. – Być in­te­ligen­tnym, to bar­dzo męczące.

 • Jesiennie. – O szy­by deszcz dzwo­ni, deszcz dzwo­ni je­sien­ny i pluszcze jed­na­ki, miaro­wy, niez­mien­ny.

 • Marzenia. – Marze­nia ból za­dały, marze­nia się zes­tarzały.

 • Miłość. – Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­las­ku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­se­li się z prawdą.

 • My, kobiety. – Nig­dy nie można oz­naczyć z pew­nością, gdzie się w ko­biecie anioł kończy, a diabeł poczy­na.

 • Myśli. – Każda myśl ma swoją war­tość.

 • Nadzieja. – Marze­nie o czymś niep­raw­do­po­dob­nym ma swoją nazwę. Na­zy­wa­my je nadzieją.

 • Napiszcie coś sami. – Pla­giaty itp.

 • Nieobliczalność matematyczna. – Te­mu, kto nie zna ma­tema­tyki, trud­no spos­trzec głębo­kie piękno przy­rody.

 • Piękno nieskomplikowane. – Gdy ktoś zaczy­na żyć co­raz głębiej, wewnątrz siebie sa­mego, żyje też prościej na zewnątrz. Nies­te­ty, pros­te życie nie zaw­sze niesie ze sobą głębię.

 • Prawdy życia. – Te cieka­we.

 • Przyjaźń. – Nie skar­by są przy­ja­ciółmi, ale przy­ja­ciel skar­bem

 • Ta inna płeć. – To my rodzi­my mężczyzn o moc­nych dłoniach nie z uśmie­chu lecz z bólu i ziemi...

 • Tak... po prostu. – Ważne słowa.

 • Wiersze. – Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za prze­cin­kiem.

 • Wiosennie. – Gdzie kwit­nie kwiat- mu­si być wios­na, a gdzie jest wios­na - wszys­tko wkrótce zak­witnie.

 • Zabawne doskonałości. – Dos­ko­nałość osiąga się nie wte­dy, kiedy nie można już nic do­dać, ale kiedy nie można nic ująć.

 • Zimowo. – Śnieg jest tak cichy, miękki i zim­ny, jak obojętność ludzi.

 • Życie. – W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 17:13silvershadow sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

przedwczoraj, 20:56yestem sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

przedwczoraj, 20:47LiaMort sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

przedwczoraj, 20:36yestem sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

przedwczoraj, 19:54LiaMort sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

przedwczoraj, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

przedwczoraj, 17:33LiaMort do­dał no­wy tek­st Niektóre dni są do [...]

21 listopada 2018, 20:29LiaMort sko­men­to­wał tek­st Upijam się życiem za­nurzo­nymw [...]

21 listopada 2018, 08:15onejka sko­men­to­wał tek­st Upijam się życiem za­nurzo­nymw [...]

21 listopada 2018, 08:15onejka sko­men­to­wał tek­st Do wszys­tkiego można się [...]