LiaMort, teksty z września 2011 roku

18 tekstów z września 2011 ro­ku – auto­rem jest LiaMort.

Mając szla­ban na życie, wy­myka­my się ok­nem śmierci. 

myśl
zebrała 82 fiszki • 30 września 2011, 12:27

Złap chwilę w dłoń i pozwól jej oddychać

myśl
zebrała 84 fiszki • 27 września 2011, 22:47

Każda od­mien­na li­nia zniek­ształca rzeczywistość. 

myśl
zebrała 69 fiszek • 26 września 2011, 22:45

Anioł…

Przyszedł do mnie Anioł.
Pewną późną nocą.
Za­pukał do mych drzwi.
Ot­worzyłam mu z ochotą.

Przyszedł do mnie Anioł.
Był mglistą postacią.
Ciem­ne oczy miał,
Które wszys­tko przebaczą.

Przyszedł do mnie Anioł.
Białe skrzydła miał.
Zdo­bione czer­wo­nym piórem,
Które cier­pieniem zwał.

Przyszedł do mnie Anioł.
Aniołem Śmier­ci się zwał.
Naj­pierw zab­rał mi życie,
Po­tem wie­czność dał.

Przyszedł do mnie Anioł.
Wie­czne życie miał.
Przyszedł i nie wrócił,
Bo zab­rał, co już chciał.
 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 23 września 2011, 13:58

Do­bijając do dna, nie pu­kaj, sa­mo Ci otworzy. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 21 września 2011, 23:27

Ciężko ut­rzy­mać miłość w dłoni, mając duszę na ramieniu. 

myśl
zebrała 90 fiszek • 19 września 2011, 20:04

Śle­pota ludzkich oczu w widzących ser­cach się chowa. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 16 września 2011, 16:41

Dobranocka na sny.

Niech w ciszy kołyszą się sny,
Niech słowa na us­ta przychodzą,
A Ty so­bie słod­ko śpij,
Tą późną nocą…

Niech po­zos­taną przym­knięte oczy,
Niech myśli staną się nietknięte,
A Ty so­bie słod­ko śnij,
Tą wie­czo­rową porą…

Niech w wyob­raźni zmierza
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 39 fiszek • 15 września 2011, 00:02

Na łama­nie mil­cze­nia cza­sami po pros­tu szko­da kości

myśl dnia z 26 września 2012 roku
zebrała 107 fiszek • 14 września 2011, 20:39

Wbi­jając gwóźdź do trum­ny, zważ czy to nie Twoja. 

myśl
zebrała 84 fiszki • 13 września 2011, 15:59

LiaMort

Z każdym słowem piszę własną chwilę.

Zeszyty
 • Cytaty. – Myśli, które przychodzą gro­madą, to motłoch. Dob­re myśli po­jawiają się w małym gro­nie. Ge­nial­ne myśli przychodzą sa­me.

 • Dotknęło mnie.  – I mo­je ka­mien­ne ser­ce. ;) 

 • Głębia wyjątkowości. – Każda myśl ma głębie. Zmierz ją.

 • Gra słów. – Nie sztuką w słowa zag­rać, kun­sztem z ni­mi wyg­rać.

 • Haiku. – ;) 

 • Inteligencja ponadczasowa. – Być in­te­ligen­tnym, to bar­dzo męczące.

 • Jesiennie. – O szy­by deszcz dzwo­ni, deszcz dzwo­ni je­sien­ny i pluszcze jed­na­ki, miaro­wy, niez­mien­ny.

 • Marzenia. – Marze­nia ból za­dały, marze­nia się zes­tarzały.

 • Miłość. – Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­las­ku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­se­li się z prawdą.

 • My, kobiety. – Nig­dy nie można oz­naczyć z pew­nością, gdzie się w ko­biecie anioł kończy, a diabeł poczy­na.

 • Myśli. – Każda myśl ma swoją war­tość.

 • Nadzieja. – Marze­nie o czymś niep­raw­do­po­dob­nym ma swoją nazwę. Na­zy­wa­my je nadzieją.

 • Napiszcie coś sami. – Pla­giaty itp.

 • Nieobliczalność matematyczna. – Te­mu, kto nie zna ma­tema­tyki, trud­no spos­trzec głębo­kie piękno przy­rody.

 • Piękno nieskomplikowane. – Gdy ktoś zaczy­na żyć co­raz głębiej, wewnątrz siebie sa­mego, żyje też prościej na zewnątrz. Nies­te­ty, pros­te życie nie zaw­sze niesie ze sobą głębię.

 • Prawdy życia. – Te cieka­we.

 • Przyjaźń. – Nie skar­by są przy­ja­ciółmi, ale przy­ja­ciel skar­bem

 • Ta inna płeć. – To my rodzi­my mężczyzn o moc­nych dłoniach nie z uśmie­chu lecz z bólu i ziemi...

 • Tak... po prostu. – Ważne słowa.

 • Wiersze. – Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za prze­cin­kiem.

 • Wiosennie. – Gdzie kwit­nie kwiat- mu­si być wios­na, a gdzie jest wios­na - wszys­tko wkrótce zak­witnie.

 • Zabawne doskonałości. – Dos­ko­nałość osiąga się nie wte­dy, kiedy nie można już nic do­dać, ale kiedy nie można nic ująć.

 • Zimowo. – Śnieg jest tak cichy, miękki i zim­ny, jak obojętność ludzi.

 • Życie. – W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 16:10LiaMort sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

dzisiaj, 10:41CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

przedwczoraj, 16:13LiaMort sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

przedwczoraj, 09:04onejka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

przedwczoraj, 06:52giulietka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

14 stycznia 2019, 21:21LiaMort sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

14 stycznia 2019, 21:02Logos sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

14 stycznia 2019, 19:55LiaMort sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

14 stycznia 2019, 19:54danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

14 stycznia 2019, 19:39yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]