LiaMort, teksty z września 2011 roku

18 tekstów z września 2011 ro­ku – auto­rem jest LiaMort.

Mając szla­ban na życie, wy­myka­my się ok­nem śmierci. 

myśl
zebrała 82 fiszki • 30 września 2011, 12:27

Złap chwilę w dłoń i pozwól jej oddychać

myśl
zebrała 84 fiszki • 27 września 2011, 22:47

Każda od­mien­na li­nia zniek­ształca rzeczywistość. 

myśl
zebrała 69 fiszek • 26 września 2011, 22:45

Anioł…

Przyszedł do mnie Anioł.
Pewną późną nocą.
Za­pukał do mych drzwi.
Ot­worzyłam mu z ochotą.

Przyszedł do mnie Anioł.
Był mglistą postacią.
Ciem­ne oczy miał,
Które wszys­tko przebaczą.

Przyszedł do mnie Anioł.
Białe skrzydła miał.
Zdo­bione czer­wo­nym piórem,
Które cier­pieniem zwał.

Przyszedł do mnie Anioł.
Aniołem Śmier­ci się zwał.
Naj­pierw zab­rał mi życie,
Po­tem wie­czność dał.

Przyszedł do mnie Anioł.
Wie­czne życie miał.
Przyszedł i nie wrócił,
Bo zab­rał, co już chciał.
 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 23 września 2011, 13:58

Do­bijając do dna, nie pu­kaj, sa­mo Ci otworzy. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 21 września 2011, 23:27

Ciężko ut­rzy­mać miłość w dłoni, mając duszę na ramieniu. 

myśl
zebrała 90 fiszek • 19 września 2011, 20:04

Śle­pota ludzkich oczu w widzących ser­cach się chowa. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 16 września 2011, 16:41

Dobranocka na sny.

Niech w ciszy kołyszą się sny,
Niech słowa na us­ta przychodzą,
A Ty so­bie słod­ko śpij,
Tą późną nocą…

Niech po­zos­taną przym­knięte oczy,
Niech myśli staną się nietknięte,
A Ty so­bie słod­ko śnij,
Tą wie­czo­rową porą…

Niech w wyob­raźni zmierza
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 39 fiszek • 15 września 2011, 00:02

Na łama­nie mil­cze­nia cza­sami po pros­tu szko­da kości

myśl dnia z 26 września 2012 roku
zebrała 107 fiszek • 14 września 2011, 20:39

Wbi­jając gwóźdź do trum­ny, zważ czy to nie Twoja. 

myśl
zebrała 84 fiszki • 13 września 2011, 15:59

LiaMort

Z każdym słowem piszę własną chwilę.

Zeszyty
  • Cytaty. – Myśli, które przychodzą gro­madą, to motłoch. Dob­re myśli po­jawiają się w małym gro­nie. Ge­nial­ne myśli przychodzą sa­me.

  • Dotknęło mnie.  – I mo­je ka­mien­ne ser­ce. ;) 

  • Głębia wyjątkowości. – Każda myśl ma głębie. Zmierz ją.

  • Gra słów. – Nie sztuką w słowa zag­rać, kun­sztem z ni­mi wyg­rać.

  • Haiku. – ;) 

  • Inteligencja ponadczasowa. – Być in­te­ligen­tnym, to bar­dzo męczące.

  • Jesiennie. – O szy­by deszcz dzwo­ni, deszcz dzwo­ni je­sien­ny i pluszcze jed­na­ki, miaro­wy, niez­mien­ny.

  • Marzenia. – Marze­nia ból za­dały, marze­nia się zes­tarzały.

  • Miłość. – Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­las­ku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­se­li się z prawdą.

  • My, kobiety. – Nig­dy nie można oz­naczyć z pew­nością, gdzie się w ko­biecie anioł kończy, a diabeł poczy­na.

  • Myśli. – Każda myśl ma swoją war­tość.

  • Nadzieja. – Marze­nie o czymś niep­raw­do­po­dob­nym ma swoją nazwę. Na­zy­wa­my je nadzieją.

  • Napiszcie coś sami. – Pla­giaty itp.

  • Nieobliczalność matematyczna. – Te­mu, kto nie zna ma­tema­tyki, trud­no spos­trzec głębo­kie piękno przy­rody.

  • Piękno nieskomplikowane. – Gdy ktoś zaczy­na żyć co­raz głębiej, wewnątrz siebie sa­mego, żyje też prościej na zewnątrz. Nies­te­ty, pros­te życie nie zaw­sze niesie ze sobą głębię.

  • Prawdy życia. – Te cieka­we.

  • Przyjaźń. – Nie skar­by są przy­ja­ciółmi, ale przy­ja­ciel skar­bem

  • Ta inna płeć. – To my rodzi­my mężczyzn o moc­nych dłoniach nie z uśmie­chu lecz z bólu i ziemi...

  • Tak... po prostu. – Ważne słowa.

  • Wiersze. – Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za prze­cin­kiem.

  • Wiosennie. – Gdzie kwit­nie kwiat- mu­si być wios­na, a gdzie jest wios­na - wszys­tko wkrótce zak­witnie.

  • Zabawne doskonałości. – Dos­ko­nałość osiąga się nie wte­dy, kiedy nie można już nic do­dać, ale kiedy nie można nic ująć.

  • Zimowo. – Śnieg jest tak cichy, miękki i zim­ny, jak obojętność ludzi.

  • Życie. – W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 20:06yestem sko­men­to­wał tek­st Staram się z tym [...]

wczoraj, 19:08LiaMort do­dał no­wy tek­st Staram się z tym [...]

9 września 2018, 18:33LiaMort sko­men­to­wał tek­st Nie goimy ran, zas­kle­piamy [...]

9 września 2018, 18:29yestem sko­men­to­wał tek­st Nie goimy ran, zas­kle­piamy [...]

9 września 2018, 18:08LiaMort sko­men­to­wał tek­st ***

9 września 2018, 18:03LiaMort do­dał no­wy tek­st Nie goimy ran, zas­kle­piamy [...]

9 września 2018, 18:01LiaMort sko­men­to­wał tek­st Prawdziwe księżniczki ra­tują się [...]

30 sierpnia 2018, 20:14yestem sko­men­to­wał tek­st Łatwiej wkraść się w [...]

30 sierpnia 2018, 14:28LiaMort do­dał no­wy tek­st Łatwiej wkraść się w [...]

29 sierpnia 2018, 17:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pomiędzy liśćmi prześwi­tuje już [...]