LiaMort, teksty z października 2014 roku

29 tekstów z paździer­ni­ka 2014 ro­ku – auto­rem jest LiaMort.

Cza­sem łat­wiej jest żyć niż po pros­tu być sobą dla innych. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 31 października 2014, 21:27

...

świat jak ze snów
nocą kołysany
nie zaśniemy znów
koszma­ry w pełni

świat który żył
pełnią kłamstw
księżyc święcił znów
zam­gliła się noc

świat które­mu uśmiech
piękno życia skradło
smut­ku bezmiar
roz­lał się tusz

świat jak z wyrazu
słowem utkany
na­pisa­ny przez życie
dziś już nie zaśnie. 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 29 października 2014, 00:01

Niewielu się pod­no­si opierając na życiu. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 28 października 2014, 07:40

z oka przymrużeniem.

Gdy­by spoj­rze­nia za­bijały, większość, by odżyła.

Kamilowi. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 27 października 2014, 23:00

Wszys­tko już było, życie, tyl­ko ja ciągle przemijam. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 26 października 2014, 19:50

Ludzie widzący roz­szerzają horyzonty. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 25 października 2014, 08:45

Trzy­mam po­ziom, by ut­rzy­mać się w pionie. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 24 października 2014, 05:26

Z marze­niami łat­wo się sprzedać. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 23 października 2014, 17:58

Anioły upa­dają lecz ich skrzydła nig­dy nie za­pomi­nają jak się lata.

Odtwórz  

myśl
zebrała 17 fiszek • 22 października 2014, 19:11

Nad racją można po­mil­czeć, by w spo­koju skonsumować.

znalezione. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 21 października 2014, 19:07

LiaMort

Z każdym słowem piszę własną chwilę.

Zeszyty
 • Cytaty. – Myśli, które przychodzą gro­madą, to motłoch. Dob­re myśli po­jawiają się w małym gro­nie. Ge­nial­ne myśli przychodzą sa­me.

 • Dotknęło mnie.  – I mo­je ka­mien­ne ser­ce. ;) 

 • Głębia wyjątkowości. – Każda myśl ma głębie. Zmierz ją.

 • Gra słów. – Nie sztuką w słowa zag­rać, kun­sztem z ni­mi wyg­rać.

 • Haiku. – ;) 

 • Inteligencja ponadczasowa. – Być in­te­ligen­tnym, to bar­dzo męczące.

 • Jesiennie. – O szy­by deszcz dzwo­ni, deszcz dzwo­ni je­sien­ny i pluszcze jed­na­ki, miaro­wy, niez­mien­ny.

 • Marzenia. – Marze­nia ból za­dały, marze­nia się zes­tarzały.

 • Miłość. – Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­las­ku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­se­li się z prawdą.

 • My, kobiety. – Nig­dy nie można oz­naczyć z pew­nością, gdzie się w ko­biecie anioł kończy, a diabeł poczy­na.

 • Myśli. – Każda myśl ma swoją war­tość.

 • Nadzieja. – Marze­nie o czymś niep­raw­do­po­dob­nym ma swoją nazwę. Na­zy­wa­my je nadzieją.

 • Napiszcie coś sami. – Pla­giaty itp.

 • Nieobliczalność matematyczna. – Te­mu, kto nie zna ma­tema­tyki, trud­no spos­trzec głębo­kie piękno przy­rody.

 • Piękno nieskomplikowane. – Gdy ktoś zaczy­na żyć co­raz głębiej, wewnątrz siebie sa­mego, żyje też prościej na zewnątrz. Nies­te­ty, pros­te życie nie zaw­sze niesie ze sobą głębię.

 • Prawdy życia. – Te cieka­we.

 • Przyjaźń. – Nie skar­by są przy­ja­ciółmi, ale przy­ja­ciel skar­bem

 • Ta inna płeć. – To my rodzi­my mężczyzn o moc­nych dłoniach nie z uśmie­chu lecz z bólu i ziemi...

 • Tak... po prostu. – Ważne słowa.

 • Wiersze. – Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za prze­cin­kiem.

 • Wiosennie. – Gdzie kwit­nie kwiat- mu­si być wios­na, a gdzie jest wios­na - wszys­tko wkrótce zak­witnie.

 • Zabawne doskonałości. – Dos­ko­nałość osiąga się nie wte­dy, kiedy nie można już nic do­dać, ale kiedy nie można nic ująć.

 • Zimowo. – Śnieg jest tak cichy, miękki i zim­ny, jak obojętność ludzi.

 • Życie. – W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 17:13silvershadow sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

przedwczoraj, 20:56yestem sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

przedwczoraj, 20:47LiaMort sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

przedwczoraj, 20:36yestem sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

przedwczoraj, 19:54LiaMort sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

przedwczoraj, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

przedwczoraj, 17:33LiaMort do­dał no­wy tek­st Niektóre dni są do [...]

21 listopada 2018, 20:29LiaMort sko­men­to­wał tek­st Upijam się życiem za­nurzo­nymw [...]

21 listopada 2018, 08:15onejka sko­men­to­wał tek­st Upijam się życiem za­nurzo­nymw [...]

21 listopada 2018, 08:15onejka sko­men­to­wał tek­st Do wszys­tkiego można się [...]