LiaMort, teksty z października 2011 roku

9 tekstów z paździer­ni­ka 2011 ro­ku – auto­rem jest LiaMort.

Ob­chodzi nas sze­rokim łukiem, to co nas dotyka. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 27 października 2011, 20:00

Na­dej­dzie dzień, w którym os­tatnia, zdmuchnięta świe­czka będzie pier­wszym światłem ku wieczności.

[*] 

myśl
zebrała 88 fiszek • 25 października 2011, 09:54

Do­tyka­my blis­kich, stojąc zbyt daleko

myśl
zebrała 98 fiszek • 13 października 2011, 15:41

Poświęcając się dla szczęścia in­nych, tra­cimy sa­mych siebie.

Ile można od­dać, nie ra­niąc przy tym siebie? 

myśl
zebrała 99 fiszek • 11 października 2011, 13:30

Przew­ra­camy stro­ny, ciągle w nich stojąc. 

myśl
zebrała 81 fiszek • 6 października 2011, 18:59

Kołysanka...

Uśpiły się ciche słowa,
kołderką przyk­ryła mowa.
Nad­szedł na sen czas
i wkrótce za­bie­rze nas.

Myśli ule­ciały niezapamiętane,
wy­razy po­zos­tały niezapisane.
To już zbliża się czas na sen
i pogrążymy się odmęt ten.

Noc dob­ra­noc już powiedziała,
godzi­na jas­ności po­mału mijała.
Przyszła po­ra na sen już
pod opoką ludzkich dusz.

Se­kun­da za se­kundą mrok powiła,
Ścieżka za ścieżka stała się zawiła.
Zab­rały nas sen­ne marzenia
w koszma­ry wie­czne­go cienia.

...snów wieczności. 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 5 października 2011, 20:48

Życie to ciągły koszt alternatywny.
Re­zyg­nu­jemy z cze­goś na rzecz lep­sze­go dobra. 

myśl dnia z 31 marca 2014 roku
zebrała 89 fiszek • 3 października 2011, 22:24

Ważne...

Ważne... żeby być,
Pełnią szczęścia żyć.
Nicze­go nie żałować,
Sa­mych siebie wychować.

Ważne... żeby kochać,
W cier­pieniu szlochać.
Wiele nie przegrać,
Dob­rze to rozegrać.

Ważne... by wspominać,
Nig­dy nie zapominać.
W przy­jaźni trwać,
W ta­len­cie dużo dać.

Ważne... by się śmiać,
Dob­rze siebie grać.
His­to­rię swą tworzyć,
Bra­my serc ot­worzyć....w swo­jej nieważności. 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 2 października 2011, 20:25

Budząc rzeczy­wis­tość, przy­gotuj się na cios. 

myśl
zebrała 84 fiszki • 1 października 2011, 22:49

LiaMort

Z każdym słowem piszę własną chwilę.

Zeszyty
 • Cytaty. – Myśli, które przychodzą gro­madą, to motłoch. Dob­re myśli po­jawiają się w małym gro­nie. Ge­nial­ne myśli przychodzą sa­me.

 • Dotknęło mnie.  – I mo­je ka­mien­ne ser­ce. ;) 

 • Głębia wyjątkowości. – Każda myśl ma głębie. Zmierz ją.

 • Gra słów. – Nie sztuką w słowa zag­rać, kun­sztem z ni­mi wyg­rać.

 • Haiku. – ;) 

 • Inteligencja ponadczasowa. – Być in­te­ligen­tnym, to bar­dzo męczące.

 • Jesiennie. – O szy­by deszcz dzwo­ni, deszcz dzwo­ni je­sien­ny i pluszcze jed­na­ki, miaro­wy, niez­mien­ny.

 • Marzenia. – Marze­nia ból za­dały, marze­nia się zes­tarzały.

 • Miłość. – Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­las­ku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­se­li się z prawdą.

 • My, kobiety. – Nig­dy nie można oz­naczyć z pew­nością, gdzie się w ko­biecie anioł kończy, a diabeł poczy­na.

 • Myśli. – Każda myśl ma swoją war­tość.

 • Nadzieja. – Marze­nie o czymś niep­raw­do­po­dob­nym ma swoją nazwę. Na­zy­wa­my je nadzieją.

 • Napiszcie coś sami. – Pla­giaty itp.

 • Nieobliczalność matematyczna. – Te­mu, kto nie zna ma­tema­tyki, trud­no spos­trzec głębo­kie piękno przy­rody.

 • Piękno nieskomplikowane. – Gdy ktoś zaczy­na żyć co­raz głębiej, wewnątrz siebie sa­mego, żyje też prościej na zewnątrz. Nies­te­ty, pros­te życie nie zaw­sze niesie ze sobą głębię.

 • Prawdy życia. – Te cieka­we.

 • Przyjaźń. – Nie skar­by są przy­ja­ciółmi, ale przy­ja­ciel skar­bem

 • Ta inna płeć. – To my rodzi­my mężczyzn o moc­nych dłoniach nie z uśmie­chu lecz z bólu i ziemi...

 • Tak... po prostu. – Ważne słowa.

 • Wiersze. – Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za prze­cin­kiem.

 • Wiosennie. – Gdzie kwit­nie kwiat- mu­si być wios­na, a gdzie jest wios­na - wszys­tko wkrótce zak­witnie.

 • Zabawne doskonałości. – Dos­ko­nałość osiąga się nie wte­dy, kiedy nie można już nic do­dać, ale kiedy nie można nic ująć.

 • Zimowo. – Śnieg jest tak cichy, miękki i zim­ny, jak obojętność ludzi.

 • Życie. – W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 17:13silvershadow sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

przedwczoraj, 20:56yestem sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

przedwczoraj, 20:47LiaMort sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

przedwczoraj, 20:36yestem sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

przedwczoraj, 19:54LiaMort sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

przedwczoraj, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

przedwczoraj, 17:33LiaMort do­dał no­wy tek­st Niektóre dni są do [...]

21 listopada 2018, 20:29LiaMort sko­men­to­wał tek­st Upijam się życiem za­nurzo­nymw [...]

21 listopada 2018, 08:15onejka sko­men­to­wał tek­st Upijam się życiem za­nurzo­nymw [...]

21 listopada 2018, 08:15onejka sko­men­to­wał tek­st Do wszys­tkiego można się [...]