LiaMort, teksty z maja 2015 roku

24 teksty z ma­ja 2015 ro­ku – auto­rem jest LiaMort.

Obu­miera się ze sta­rości życia.

doświad­cze­ni przez los. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 31 maja 2015, 19:04

Rzeczy­wis­tość zat­rzy­muje się na słowach.

pogrążeni w myślach. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 30 maja 2015, 23:12

***

Prze­dar­te życiowe struny.
Głos dochodzący z daleka
jak wołanie brzmiący.

Wciąż po­jawiające pytanie:
podążyć w takt za nim
czy po­ruszyć ser­ca stan?

Niepew­ność zżera czas,
nu­ta wbiła się w rytm,
grając mu­zykę na zwłokę. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 29 maja 2015, 23:35

Od­dającym miłość nie przypłacaj złotem. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 26 maja 2015, 11:16

Wchodzą na am­bicje skro­biący marchewki. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 24 maja 2015, 21:31

Składają się z życia rozłożeni ze słów.

porzu­cone części. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 23 maja 2015, 22:09

Na pokładzie wątpli­wości ciężko o mo(rz)e.

płynąć wciąż. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 maja 2015, 21:00

Wys­ta­wiamy się z ra­my, by za­pełnić obraz. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 21 maja 2015, 16:26

Ciężko się do­paso­wać, gdy nierówne są życia puzzle. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 20 maja 2015, 19:50

Pot­rze­ba – by­cie dob­rym tyl­ko w jej trakcie.

suką być. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 19 maja 2015, 19:30

LiaMort

Z każdym słowem piszę własną chwilę.

Zeszyty
 • Cytaty. – Myśli, które przychodzą gro­madą, to motłoch. Dob­re myśli po­jawiają się w małym gro­nie. Ge­nial­ne myśli przychodzą sa­me.

 • Dotknęło mnie.  – I mo­je ka­mien­ne ser­ce. ;) 

 • Głębia wyjątkowości. – Każda myśl ma głębie. Zmierz ją.

 • Gra słów. – Nie sztuką w słowa zag­rać, kun­sztem z ni­mi wyg­rać.

 • Haiku. – ;) 

 • Inteligencja ponadczasowa. – Być in­te­ligen­tnym, to bar­dzo męczące.

 • Jesiennie. – O szy­by deszcz dzwo­ni, deszcz dzwo­ni je­sien­ny i pluszcze jed­na­ki, miaro­wy, niez­mien­ny.

 • Marzenia. – Marze­nia ból za­dały, marze­nia się zes­tarzały.

 • Miłość. – Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­las­ku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­se­li się z prawdą.

 • My, kobiety. – Nig­dy nie można oz­naczyć z pew­nością, gdzie się w ko­biecie anioł kończy, a diabeł poczy­na.

 • Myśli. – Każda myśl ma swoją war­tość.

 • Nadzieja. – Marze­nie o czymś niep­raw­do­po­dob­nym ma swoją nazwę. Na­zy­wa­my je nadzieją.

 • Napiszcie coś sami. – Pla­giaty itp.

 • Nieobliczalność matematyczna. – Te­mu, kto nie zna ma­tema­tyki, trud­no spos­trzec głębo­kie piękno przy­rody.

 • Piękno nieskomplikowane. – Gdy ktoś zaczy­na żyć co­raz głębiej, wewnątrz siebie sa­mego, żyje też prościej na zewnątrz. Nies­te­ty, pros­te życie nie zaw­sze niesie ze sobą głębię.

 • Prawdy życia. – Te cieka­we.

 • Przyjaźń. – Nie skar­by są przy­ja­ciółmi, ale przy­ja­ciel skar­bem

 • Ta inna płeć. – To my rodzi­my mężczyzn o moc­nych dłoniach nie z uśmie­chu lecz z bólu i ziemi...

 • Tak... po prostu. – Ważne słowa.

 • Wiersze. – Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za prze­cin­kiem.

 • Wiosennie. – Gdzie kwit­nie kwiat- mu­si być wios­na, a gdzie jest wios­na - wszys­tko wkrótce zak­witnie.

 • Zabawne doskonałości. – Dos­ko­nałość osiąga się nie wte­dy, kiedy nie można już nic do­dać, ale kiedy nie można nic ująć.

 • Zimowo. – Śnieg jest tak cichy, miękki i zim­ny, jak obojętność ludzi.

 • Życie. – W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 16:10LiaMort sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

dzisiaj, 10:41CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

przedwczoraj, 16:13LiaMort sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

przedwczoraj, 09:04onejka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

przedwczoraj, 06:52giulietka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

14 stycznia 2019, 21:21LiaMort sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

14 stycznia 2019, 21:02Logos sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

14 stycznia 2019, 19:55LiaMort sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

14 stycznia 2019, 19:54danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

14 stycznia 2019, 19:39yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]