LiaMort, teksty z lutego 2017 roku

18 tekstów z lu­tego 2017 ro­ku – auto­rem jest LiaMort.

Co na ser­cu leży to z oczu nie schodzi. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 28 lutego 2017, 22:49

Dokładają in­nym życie, nie tra­wiąc swojego.

ludzka powinność. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 lutego 2017, 18:35

Pisze­my się słowem nieod­da­nym w wyrazie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 lutego 2017, 14:52

Kar­miąc się bliz­na­mi plu­jemy je­dynie jadem. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 lutego 2017, 22:43

***

Zat­rzy­muje w ser­cu miejsce,
choć nie star­cza na więcej,
miłość prze­pełnia pokój.

Uczu­cia nie pot­rze­bują klamek,
gdy drzwi wciąż otwarte
wy­puszczają je­dynie żal.

Ściany ciągle nie pomalowane
jak­by zab­rakło barw
wy­pełniających za­ległe wyrazy.

Su­fit w ko­lorze błękitu,
na którym myśl jest gwiazdą
błyszczącą dla innych.

Słowa by­wają domem
z bez­pie­czną przystanią,
w ludziach zos­tał klucz. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 20 lutego 2017, 17:13

w stro­nach jak z papieru
rwą się kawałki
nies­pi­sanych siebie. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 19 lutego 2017, 18:23

Chciałabym być kimś, zos­tałam ze sobą. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 lutego 2017, 22:38

To, co się w słowie wno­si, w życiu rzad­ko się odnosi. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 14 lutego 2017, 23:28

W ko­lorze moich ust spi­jam się w tobie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 14 lutego 2017, 22:34

Wszys­cy chcą nasze­go dob­ra, nie miej­my im te­go za złe. 

myśl dnia z 13 lutego 2017 roku
zebrała 18 fiszek • 11 lutego 2017, 21:47

LiaMort

Z każdym słowem piszę własną chwilę.

Zeszyty
 • Cytaty. – Myśli, które przychodzą gro­madą, to motłoch. Dob­re myśli po­jawiają się w małym gro­nie. Ge­nial­ne myśli przychodzą sa­me.

 • Dotknęło mnie.  – I mo­je ka­mien­ne ser­ce. ;) 

 • Głębia wyjątkowości. – Każda myśl ma głębie. Zmierz ją.

 • Gra słów. – Nie sztuką w słowa zag­rać, kun­sztem z ni­mi wyg­rać.

 • Haiku. – ;) 

 • Inteligencja ponadczasowa. – Być in­te­ligen­tnym, to bar­dzo męczące.

 • Jesiennie. – O szy­by deszcz dzwo­ni, deszcz dzwo­ni je­sien­ny i pluszcze jed­na­ki, miaro­wy, niez­mien­ny.

 • Marzenia. – Marze­nia ból za­dały, marze­nia się zes­tarzały.

 • Miłość. – Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­las­ku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­se­li się z prawdą.

 • My, kobiety. – Nig­dy nie można oz­naczyć z pew­nością, gdzie się w ko­biecie anioł kończy, a diabeł poczy­na.

 • Myśli. – Każda myśl ma swoją war­tość.

 • Nadzieja. – Marze­nie o czymś niep­raw­do­po­dob­nym ma swoją nazwę. Na­zy­wa­my je nadzieją.

 • Napiszcie coś sami. – Pla­giaty itp.

 • Nieobliczalność matematyczna. – Te­mu, kto nie zna ma­tema­tyki, trud­no spos­trzec głębo­kie piękno przy­rody.

 • Piękno nieskomplikowane. – Gdy ktoś zaczy­na żyć co­raz głębiej, wewnątrz siebie sa­mego, żyje też prościej na zewnątrz. Nies­te­ty, pros­te życie nie zaw­sze niesie ze sobą głębię.

 • Prawdy życia. – Te cieka­we.

 • Przyjaźń. – Nie skar­by są przy­ja­ciółmi, ale przy­ja­ciel skar­bem

 • Ta inna płeć. – To my rodzi­my mężczyzn o moc­nych dłoniach nie z uśmie­chu lecz z bólu i ziemi...

 • Tak... po prostu. – Ważne słowa.

 • Wiersze. – Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za prze­cin­kiem.

 • Wiosennie. – Gdzie kwit­nie kwiat- mu­si być wios­na, a gdzie jest wios­na - wszys­tko wkrótce zak­witnie.

 • Zabawne doskonałości. – Dos­ko­nałość osiąga się nie wte­dy, kiedy nie można już nic do­dać, ale kiedy nie można nic ująć.

 • Zimowo. – Śnieg jest tak cichy, miękki i zim­ny, jak obojętność ludzi.

 • Życie. – W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 17:13silvershadow sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

przedwczoraj, 20:56yestem sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

przedwczoraj, 20:47LiaMort sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

przedwczoraj, 20:36yestem sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

przedwczoraj, 19:54LiaMort sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

przedwczoraj, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

przedwczoraj, 17:33LiaMort do­dał no­wy tek­st Niektóre dni są do [...]

21 listopada 2018, 20:29LiaMort sko­men­to­wał tek­st Upijam się życiem za­nurzo­nymw [...]

21 listopada 2018, 08:15onejka sko­men­to­wał tek­st Upijam się życiem za­nurzo­nymw [...]

21 listopada 2018, 08:15onejka sko­men­to­wał tek­st Do wszys­tkiego można się [...]