LiaMort, teksty z listopada 2011 roku

11 tekstów z lis­to­pada 2011 ro­ku – auto­rem jest LiaMort.

Życie to pas­mo cier­pień na które wspi­namy się sami. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 30 listopada 2011, 19:22

Każda rzecz no­si ze sobą his­to­rię, która opo­wiada praw­dy o nas samych. 

aforyzm
zebrał 104 fiszki • 27 listopada 2011, 12:43

bałaga­nie życia z cza­sem od­najdu­jemy sa­mych siebie.

Dedykowane. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 24 listopada 2011, 22:57

Umar­li za życia rozkładają się we wnętrzu. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 22 listopada 2011, 20:33

Wy­nurze­nia ciągle w nas płyną

myśl
zebrała 56 fiszek • 20 listopada 2011, 19:15

Na­syce­ni wiedzą ciężko trawią. 

myśl
zebrała 80 fiszek • 18 listopada 2011, 16:38

Nie łat­wo zboczyć z dro­gi, jeśli dob­rze się prowadzi

myśl
zebrała 83 fiszki • 17 listopada 2011, 11:15

Nad wy­raz sta­wiamy kropkę nad i. 

myśl
zebrała 78 fiszek • 15 listopada 2011, 12:15

Przechodzi­my sa­mych siebie na­wet nie wychodząc. 

myśl
zebrała 89 fiszek • 9 listopada 2011, 19:23

Wachlarzem życia niewielu
pot­ra­fi się ochłodzić

myśl
zebrała 66 fiszek • 7 listopada 2011, 16:16

LiaMort

Z każdym słowem piszę własną chwilę.

Zeszyty
 • Cytaty. – Myśli, które przychodzą gro­madą, to motłoch. Dob­re myśli po­jawiają się w małym gro­nie. Ge­nial­ne myśli przychodzą sa­me.

 • Dotknęło mnie.  – I mo­je ka­mien­ne ser­ce. ;) 

 • Głębia wyjątkowości. – Każda myśl ma głębie. Zmierz ją.

 • Gra słów. – Nie sztuką w słowa zag­rać, kun­sztem z ni­mi wyg­rać.

 • Haiku. – ;) 

 • Inteligencja ponadczasowa. – Być in­te­ligen­tnym, to bar­dzo męczące.

 • Jesiennie. – O szy­by deszcz dzwo­ni, deszcz dzwo­ni je­sien­ny i pluszcze jed­na­ki, miaro­wy, niez­mien­ny.

 • Marzenia. – Marze­nia ból za­dały, marze­nia się zes­tarzały.

 • Miłość. – Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­las­ku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­se­li się z prawdą.

 • My, kobiety. – Nig­dy nie można oz­naczyć z pew­nością, gdzie się w ko­biecie anioł kończy, a diabeł poczy­na.

 • Myśli. – Każda myśl ma swoją war­tość.

 • Nadzieja. – Marze­nie o czymś niep­raw­do­po­dob­nym ma swoją nazwę. Na­zy­wa­my je nadzieją.

 • Napiszcie coś sami. – Pla­giaty itp.

 • Nieobliczalność matematyczna. – Te­mu, kto nie zna ma­tema­tyki, trud­no spos­trzec głębo­kie piękno przy­rody.

 • Piękno nieskomplikowane. – Gdy ktoś zaczy­na żyć co­raz głębiej, wewnątrz siebie sa­mego, żyje też prościej na zewnątrz. Nies­te­ty, pros­te życie nie zaw­sze niesie ze sobą głębię.

 • Prawdy życia. – Te cieka­we.

 • Przyjaźń. – Nie skar­by są przy­ja­ciółmi, ale przy­ja­ciel skar­bem

 • Ta inna płeć. – To my rodzi­my mężczyzn o moc­nych dłoniach nie z uśmie­chu lecz z bólu i ziemi...

 • Tak... po prostu. – Ważne słowa.

 • Wiersze. – Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za prze­cin­kiem.

 • Wiosennie. – Gdzie kwit­nie kwiat- mu­si być wios­na, a gdzie jest wios­na - wszys­tko wkrótce zak­witnie.

 • Zabawne doskonałości. – Dos­ko­nałość osiąga się nie wte­dy, kiedy nie można już nic do­dać, ale kiedy nie można nic ująć.

 • Zimowo. – Śnieg jest tak cichy, miękki i zim­ny, jak obojętność ludzi.

 • Życie. – W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:36onejka sko­men­to­wał tek­st Kłamstwo od­bi­ja się od [...]

wczoraj, 21:25yestem sko­men­to­wał tek­st Kłamstwo od­bi­ja się od [...]

wczoraj, 20:26LiaMort do­dał no­wy tek­st Kłamstwo od­bi­ja się od [...]

11 grudnia 2018, 17:13silvershadow sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

10 grudnia 2018, 20:56yestem sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

10 grudnia 2018, 20:47LiaMort sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

10 grudnia 2018, 20:36yestem sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

10 grudnia 2018, 19:54LiaMort sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

10 grudnia 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

10 grudnia 2018, 17:33LiaMort do­dał no­wy tek­st Niektóre dni są do [...]