LiaMort, teksty z kwietnia 2012 roku

23 teksty z kwiet­nia 2012 ro­ku – auto­rem jest LiaMort.

Sztu­ka życia...

Ze sztuką wszys­cy się liczą. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 29 kwietnia 2012, 11:25

Ludzie szuf­ladkują in­nych na­wet nie spoglądając do środka. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 27 kwietnia 2012, 18:00

Na wy­god­ne życie trze­ba ciężko zapracować. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 26 kwietnia 2012, 19:48

Bez­cenność skąpi swą cenę.

Dedykowane. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 25 kwietnia 2012, 10:32

Naj­większa mądrość wy­lewa się z głębi serca. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 23 kwietnia 2012, 17:11

Śpij...

A te­raz śpij,
zam­knij swe oczka,
niech osłoni je otoczka
mgiełką snu.

Zaśnij już
choć na chwileczkę,
opo­wiem Ci bajeczkę,
zos­tanę tu.

Pogrąż się w snu objęcia,
niech wyob­raźni zaklęcia
wy­wołają Cię już,
nie odejdę.

Za rękę znów potrzymam,
w to­warzys­twa dotrzymam,
w fan­tazji świecie
...będę tu.

Ciii... 

wiersz
zebrał 36 fiszek • 22 kwietnia 2012, 00:02

Z oka przymrużeniem...

Do licha wszys­cy mówią. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 21 kwietnia 2012, 09:50

Rze­ka doświad­cze­nia wyżłobi każdą młodość. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 20 kwietnia 2012, 00:02

Od­ci­nając się od bólu, nie uleczysz ran. 

myśl
zebrała 84 fiszki • 19 kwietnia 2012, 00:39

Za­duszo­nym sobą ciężko od­dychać innymi. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 18 kwietnia 2012, 00:04

LiaMort

Z każdym słowem piszę własną chwilę.

Zeszyty
 • Cytaty. – Myśli, które przychodzą gro­madą, to motłoch. Dob­re myśli po­jawiają się w małym gro­nie. Ge­nial­ne myśli przychodzą sa­me.

 • Dotknęło mnie.  – I mo­je ka­mien­ne ser­ce. ;) 

 • Głębia wyjątkowości. – Każda myśl ma głębie. Zmierz ją.

 • Gra słów. – Nie sztuką w słowa zag­rać, kun­sztem z ni­mi wyg­rać.

 • Haiku. – ;) 

 • Inteligencja ponadczasowa. – Być in­te­ligen­tnym, to bar­dzo męczące.

 • Jesiennie. – O szy­by deszcz dzwo­ni, deszcz dzwo­ni je­sien­ny i pluszcze jed­na­ki, miaro­wy, niez­mien­ny.

 • Marzenia. – Marze­nia ból za­dały, marze­nia się zes­tarzały.

 • Miłość. – Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­las­ku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­se­li się z prawdą.

 • My, kobiety. – Nig­dy nie można oz­naczyć z pew­nością, gdzie się w ko­biecie anioł kończy, a diabeł poczy­na.

 • Myśli. – Każda myśl ma swoją war­tość.

 • Nadzieja. – Marze­nie o czymś niep­raw­do­po­dob­nym ma swoją nazwę. Na­zy­wa­my je nadzieją.

 • Napiszcie coś sami. – Pla­giaty itp.

 • Nieobliczalność matematyczna. – Te­mu, kto nie zna ma­tema­tyki, trud­no spos­trzec głębo­kie piękno przy­rody.

 • Piękno nieskomplikowane. – Gdy ktoś zaczy­na żyć co­raz głębiej, wewnątrz siebie sa­mego, żyje też prościej na zewnątrz. Nies­te­ty, pros­te życie nie zaw­sze niesie ze sobą głębię.

 • Prawdy życia. – Te cieka­we.

 • Przyjaźń. – Nie skar­by są przy­ja­ciółmi, ale przy­ja­ciel skar­bem

 • Ta inna płeć. – To my rodzi­my mężczyzn o moc­nych dłoniach nie z uśmie­chu lecz z bólu i ziemi...

 • Tak... po prostu. – Ważne słowa.

 • Wiersze. – Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za prze­cin­kiem.

 • Wiosennie. – Gdzie kwit­nie kwiat- mu­si być wios­na, a gdzie jest wios­na - wszys­tko wkrótce zak­witnie.

 • Zabawne doskonałości. – Dos­ko­nałość osiąga się nie wte­dy, kiedy nie można już nic do­dać, ale kiedy nie można nic ująć.

 • Zimowo. – Śnieg jest tak cichy, miękki i zim­ny, jak obojętność ludzi.

 • Życie. – W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 16:10LiaMort sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

dzisiaj, 10:41CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

przedwczoraj, 16:13LiaMort sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

przedwczoraj, 09:04onejka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

przedwczoraj, 06:52giulietka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

14 stycznia 2019, 21:21LiaMort sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

14 stycznia 2019, 21:02Logos sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

14 stycznia 2019, 19:55LiaMort sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

14 stycznia 2019, 19:54danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

14 stycznia 2019, 19:39yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]