LiaMort, teksty z kwietnia 2011 roku

18 tekstów z kwiet­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest LiaMort.

Trzy­mając ner­wy na wodzy, uważaj, by nie po­puściły cugli. 

myśl
zebrała 99 fiszek • 30 kwietnia 2011, 10:27

Gdy praw­da upa­da, kłam­stwo pnie się na wyżyny.
Gdy praw­da pod­no­si się, kłam­stwo za­korze­nia się na swoim miej­scu roz­gałęziając wątpliwości. 

myśl
zebrała 90 fiszek • 28 kwietnia 2011, 13:52

Życzyłam ci We­sołych Świąt bra­ciszku, wierząc, że wiatr przy­niesie Ci wiadomość.
[*] Śpij aniołku...

Wam wszys­tkim myślo­pisarzom We­sołych i Spo­koj­nych Świąt życzę... 

myśl
zebrała 79 fiszek • 24 kwietnia 2011, 12:13

Spa­ceru­jemy po ścieżkach życia, w par­ku roz­maitych drzew. 

aforyzm
zebrał 134 fiszki • 23 kwietnia 2011, 10:47

Wie­szasz na in­nych psy...
Choć kla­merek Ci brak...
 

myśl
zebrała 73 fiszki • 22 kwietnia 2011, 18:37

Sięga­my po gwiaz­dki z nieba...
...Mając ser­ca jak na dłoni. 

myśl
zebrała 96 fiszek • 21 kwietnia 2011, 13:14

Potęga życia...

Wznosząc się do kwad­ra­tu, uważaj, by przed potęgą nie stanął minus. 

aforyzm
zebrał 129 fiszek • 19 kwietnia 2011, 10:40

Tak często no­simy kap­tu­ry obojętności chro­niące nas przed zim­nem te­go świata. 

myśl
zebrała 112 fiszek • 18 kwietnia 2011, 10:36

Piękno miłości zaczy­na się w ser­cu i to z niego wypływa na zewnątrz, lecz uważaj, by zaz­drość nie wlała jej do środka. 

myśl
zebrała 106 fiszek • 17 kwietnia 2011, 00:04

Naj­piękniej­szą z dam w pałacu dos­ko­nałości jest pros­to­ta w swej suk­ni wyjątkowości. 

myśl
zebrała 90 fiszek • 16 kwietnia 2011, 00:14

LiaMort

Z każdym słowem piszę własną chwilę.

Zeszyty
 • Cytaty. – Myśli, które przychodzą gro­madą, to motłoch. Dob­re myśli po­jawiają się w małym gro­nie. Ge­nial­ne myśli przychodzą sa­me.

 • Dotknęło mnie.  – I mo­je ka­mien­ne ser­ce. ;) 

 • Głębia wyjątkowości. – Każda myśl ma głębie. Zmierz ją.

 • Gra słów. – Nie sztuką w słowa zag­rać, kun­sztem z ni­mi wyg­rać.

 • Haiku. – ;) 

 • Inteligencja ponadczasowa. – Być in­te­ligen­tnym, to bar­dzo męczące.

 • Jesiennie. – O szy­by deszcz dzwo­ni, deszcz dzwo­ni je­sien­ny i pluszcze jed­na­ki, miaro­wy, niez­mien­ny.

 • Marzenia. – Marze­nia ból za­dały, marze­nia się zes­tarzały.

 • Miłość. – Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­las­ku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­se­li się z prawdą.

 • My, kobiety. – Nig­dy nie można oz­naczyć z pew­nością, gdzie się w ko­biecie anioł kończy, a diabeł poczy­na.

 • Myśli. – Każda myśl ma swoją war­tość.

 • Nadzieja. – Marze­nie o czymś niep­raw­do­po­dob­nym ma swoją nazwę. Na­zy­wa­my je nadzieją.

 • Napiszcie coś sami. – Pla­giaty itp.

 • Nieobliczalność matematyczna. – Te­mu, kto nie zna ma­tema­tyki, trud­no spos­trzec głębo­kie piękno przy­rody.

 • Piękno nieskomplikowane. – Gdy ktoś zaczy­na żyć co­raz głębiej, wewnątrz siebie sa­mego, żyje też prościej na zewnątrz. Nies­te­ty, pros­te życie nie zaw­sze niesie ze sobą głębię.

 • Prawdy życia. – Te cieka­we.

 • Przyjaźń. – Nie skar­by są przy­ja­ciółmi, ale przy­ja­ciel skar­bem

 • Ta inna płeć. – To my rodzi­my mężczyzn o moc­nych dłoniach nie z uśmie­chu lecz z bólu i ziemi...

 • Tak... po prostu. – Ważne słowa.

 • Wiersze. – Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za prze­cin­kiem.

 • Wiosennie. – Gdzie kwit­nie kwiat- mu­si być wios­na, a gdzie jest wios­na - wszys­tko wkrótce zak­witnie.

 • Zabawne doskonałości. – Dos­ko­nałość osiąga się nie wte­dy, kiedy nie można już nic do­dać, ale kiedy nie można nic ująć.

 • Zimowo. – Śnieg jest tak cichy, miękki i zim­ny, jak obojętność ludzi.

 • Życie. – W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 17:13silvershadow sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

przedwczoraj, 20:56yestem sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

przedwczoraj, 20:47LiaMort sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

przedwczoraj, 20:36yestem sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

przedwczoraj, 19:54LiaMort sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

przedwczoraj, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

przedwczoraj, 17:33LiaMort do­dał no­wy tek­st Niektóre dni są do [...]

21 listopada 2018, 20:29LiaMort sko­men­to­wał tek­st Upijam się życiem za­nurzo­nymw [...]

21 listopada 2018, 08:15onejka sko­men­to­wał tek­st Upijam się życiem za­nurzo­nymw [...]

21 listopada 2018, 08:15onejka sko­men­to­wał tek­st Do wszys­tkiego można się [...]