LiaMort, teksty z grudnia 2012 roku

21 tekstów z grud­nia 2012 ro­ku – auto­rem jest LiaMort.

Grając na ner­wach trze­ba tra­fić w od­po­wied­nią nutę. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 31 grudnia 2012, 19:04

Tak trud­no do­sięgnąć siebie... 

myśl
zebrała 57 fiszek • 30 grudnia 2012, 19:38

Układam życie na swój włas­ny obraz. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 29 grudnia 2012, 23:19

Od­bierasz siebie, gdy in­nych dajesz. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 28 grudnia 2012, 23:22

Próbu­je prawdę o so­bie zeb­rać, gdyż wiele w niej kłamstw. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 27 grudnia 2012, 00:40

Nie pat­rz jak ucieka czas tyl­ko jak leci. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 26 grudnia 2012, 21:55

Zda­niem trze­ba się dzielić. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 25 grudnia 2012, 20:07

Pożyczę Wam We­sołych Świąt... w prezencie.

Zdro­wych i Ra­dos­nych Świąt, wszys­tkiego co naj­lep­sze, spełnienia marzeń, dużo we­ny i mnóstwa pre­zentów życzę Ja. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 24 grudnia 2012, 16:58

Przychy­lamy in­nym nieba, choć piekło pod nami. 

myśl
zebrała 84 fiszki • 22 grudnia 2012, 21:30

Ser­ce nig­dy nie za­marza, choć z cza­sem tra­ci swe ciepło. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 20 grudnia 2012, 22:22

LiaMort

Z każdym słowem piszę własną chwilę.

Zeszyty
 • Cytaty. – Myśli, które przychodzą gro­madą, to motłoch. Dob­re myśli po­jawiają się w małym gro­nie. Ge­nial­ne myśli przychodzą sa­me.

 • Dotknęło mnie.  – I mo­je ka­mien­ne ser­ce. ;) 

 • Głębia wyjątkowości. – Każda myśl ma głębie. Zmierz ją.

 • Gra słów. – Nie sztuką w słowa zag­rać, kun­sztem z ni­mi wyg­rać.

 • Haiku. – ;) 

 • Inteligencja ponadczasowa. – Być in­te­ligen­tnym, to bar­dzo męczące.

 • Jesiennie. – O szy­by deszcz dzwo­ni, deszcz dzwo­ni je­sien­ny i pluszcze jed­na­ki, miaro­wy, niez­mien­ny.

 • Marzenia. – Marze­nia ból za­dały, marze­nia się zes­tarzały.

 • Miłość. – Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­las­ku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­se­li się z prawdą.

 • My, kobiety. – Nig­dy nie można oz­naczyć z pew­nością, gdzie się w ko­biecie anioł kończy, a diabeł poczy­na.

 • Myśli. – Każda myśl ma swoją war­tość.

 • Nadzieja. – Marze­nie o czymś niep­raw­do­po­dob­nym ma swoją nazwę. Na­zy­wa­my je nadzieją.

 • Napiszcie coś sami. – Pla­giaty itp.

 • Nieobliczalność matematyczna. – Te­mu, kto nie zna ma­tema­tyki, trud­no spos­trzec głębo­kie piękno przy­rody.

 • Piękno nieskomplikowane. – Gdy ktoś zaczy­na żyć co­raz głębiej, wewnątrz siebie sa­mego, żyje też prościej na zewnątrz. Nies­te­ty, pros­te życie nie zaw­sze niesie ze sobą głębię.

 • Prawdy życia. – Te cieka­we.

 • Przyjaźń. – Nie skar­by są przy­ja­ciółmi, ale przy­ja­ciel skar­bem

 • Ta inna płeć. – To my rodzi­my mężczyzn o moc­nych dłoniach nie z uśmie­chu lecz z bólu i ziemi...

 • Tak... po prostu. – Ważne słowa.

 • Wiersze. – Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za prze­cin­kiem.

 • Wiosennie. – Gdzie kwit­nie kwiat- mu­si być wios­na, a gdzie jest wios­na - wszys­tko wkrótce zak­witnie.

 • Zabawne doskonałości. – Dos­ko­nałość osiąga się nie wte­dy, kiedy nie można już nic do­dać, ale kiedy nie można nic ująć.

 • Zimowo. – Śnieg jest tak cichy, miękki i zim­ny, jak obojętność ludzi.

 • Życie. – W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 16:10LiaMort sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

dzisiaj, 10:41CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

przedwczoraj, 16:13LiaMort sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

przedwczoraj, 09:04onejka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

przedwczoraj, 06:52giulietka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

14 stycznia 2019, 21:21LiaMort sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

14 stycznia 2019, 21:02Logos sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

14 stycznia 2019, 19:55LiaMort sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

14 stycznia 2019, 19:54danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

14 stycznia 2019, 19:39yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]