LiaMort, teksty ulubionych autorów

494 teksty ulu­bionych autorów cy­tatów.

Gdy­by na tym świecie pa­nowała spra­wied­li­wość, wszys­cy dos­ta­wali­byśmy o wiele więcej man­datów od po­lic­ji – za przechodze­nie przez ulicę na czer­wo­nym świet­le, za zbyt szybką jazdę sa­mocho­dem, za zaśmieca­nie traw­ników. Żąda­my spra­wied­li­wości tyl­ko wte­dy, kiedy nam się opłaca, a zaz­wyczaj tak nie jest. 

cytat

Choć życie nig­dy nie jest spra­wied­li­we, to jed­nak by­wa interesujące. 

cytat

Wszys­cy są biurok­ra­tami. Jed­ni w gar­ni­turach, drudzy w su­tan­nach, ale wszys­cy muszą py­tać o zda­nie swych szefów. 

cytat

Mój wuj Paolo jest księdzem. Twier­dzi, że im sym­pa­tyczniej­si my, świec­cy, będziemy dla osób duchow­nych, tym ład­niej­sze kwa­tery ot­rzy­mamy w niebie. 

cytat

Im większy od­no­sisz suk­ces, tym więcej mu­sisz poświęcić te­go, co kiedyś posiadałeś. 

cytat

To naj­większy dar, ja­ki może człowieka spot­kać w życiu, kiedy otaczają go ludzie, których kocha. 

cytat

Py­tałaś, czy wierzę w dob­ro. Wierzę, a więc wierzę również w ciebie. 

cytat

Nie sposób os­woić się ze śmier­cią. Żołnie­rze, le­karze i przed­siębior­cy pog­rze­bowi widzą ją bez przer­wy i przyz­wycza­jają się do pew­nych jej as­pektów, lecz nie do jej is­to­ty. Nie sądzę, aby kto­kol­wiek to [...] — czytaj całość

cytat

Nieobec­ność po­wodu­je, że ser­ce tra­ci na wadze. 

cytat

Prag­nienie by­cia bez­pie­cznym i kocha­nym nie jest tchórzos­twem. My byśmy się kocha­li [...], ale nie za­pew­ni­libyśmy so­bie bez­pie­czeństwa. Huśta­libyśmy się na tra­pezach bez ase­kurac­ji. To może być dob­re, gdy jes­teś młody i [...] — czytaj całość

cytat
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jonathan Carroll